Start

Vad ska ett tilldelningsbeslut innehålla?

Publicerad 15 november 2018
Hej, vi genomför nu en upphandling som innehåller bedömningar av anbudsgivarnas kompetens och kvalitet. Bedömningarna konkretiseras i poäng som sedan ligger till grund för rangordningen mellan anbudsgivarna. Min fråga är nu om bedömningarna måste motiveras i tilldelningsbeslutet (eller i bilaga) eller om det räcker att bara ange de poäng vi kommit fram till?

Lars Turesson

Publicerad 15 november 2018

Hej,

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. En skriftlig underrättelse om tilldelningsbeslut ska åtminstone innehålla:
  • information om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal
  • skälen för beslutet, och
  • uppgift om den eventuella avtalsspärren.
Följden av att en underrättelse inte uppfyller dessa krav är att avtalsspärren inte börjar löpa.

I underrättelsen ska omständigheterna som legat till grund för beslutet framgå tydligt, så att en leverantör kan avgöra om den vill ansöka om överprövning av upphandlingen eller inte. Alltför intetsägande uppgifter om varför en viss eller vissa leverantörer tilldelats upphandlingskontraktet kan innebära att den upphandlande myndigheten inte kan anses ha lämnat upplysningar om skälen för beslutet. Det ligger därför i den upphandlande myndighetens intresse att lämna så mycket information som möjligt så att avtalsspärren börjar löpa. Uppgifter som omfattas av sekretessen får dock givetvis inte lämnas ut. Vilken information som är lämplig att lämna ut i tilldelningsbeslutet får avgöras i varje enskilt fall.

Viss ytterligare information ska även lämnas på begäran av en leverantör som inte tilldelats kontraktet. En upphandlande myndighet ska på begäran av en anbudsgivare, som har lämnat ett godtagbart anbud, snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in, lämna upplysningar om
  1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet, och
  2. i förekommande fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbudsgivarna har fortlöpt.
Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om tilldelningsbeslut.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – underrättelse av beslut
  • 12 kap. 13 § LOU – upplysningar på begäran av en leverantör som inte tilldelats kontraktet
  • prop. 2015/16:195 s. 1074–1075 – uppgifter som omfattas av sekretessen får inte lämnas ut.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

15 november 2018 (Uppdaterat 13 februari 2021)

Om man antar leverantören på kriteriet lägst pris, ska då priset redovisas för att tydliggöra att vi har valt leverantören med det lägsta priset för att det ska anses att vi har lämnat upplysningar om skälen för beslutet?

Kan det anses att vi inte har lämnat tillräcklig upplysning om vi inte skriver ut priset i tilldelningsbeslutet?

Om man inte har lämnat upplysning om skälen för beslutet, kan i så fall begäran om överprövning ske även under hela kontraktsperioden?

Sofia

26 november 2018

Hej Sofia,

Nej, någon sådan skyldighet finns inte, men om prisuppgifter inte omfattas av sekretess kan det förstås vara lämpligt att ha med dem i underrättelsen om tilldelningsbeslut.

Om en underrättelse om tilldelningsbeslut inte innehåller skälen för beslutet har inte myndigheten fullgjort sina skyldigheter. En leverantör som har lidit eller kan komma att lida skada på grund av detta kan ansöka om överprövning av upphandlingen.

Har myndigheten hunnit teckna avtal kan leverantören istället ansöka om överprövning av avtalets giltighet. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande upphandlingsprinciperna eller någon annan bestämmelse i LOU har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelningsbeslut
  • 20 kap. 1, 6 samt 13 §§ andra stycket LOU – överprövning.
Med vänlig hälsning,

Gustav

29 november 2018 (Uppdaterat 13 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.