Start

Hur ska tillgänglighetsperspektivet inkluderas i upphandlingar?

Publicerad 04 mars 2019
Hej,
Hur ska tillgänglighetsperspektivet inkluderas i upphandlingar. Finns det krav på att ta fram en plan för att utveckla krav i upphandlingsprocessen utifrån samtliga tillgänglighetsmål så som de definieras i Myndigheten för delaktighets riktlinjer.

Eva Nordlund

Publicerad 04 mars 2019

Hej,

Tillgänglighetskravet i LOU
Det finns inte något krav i lagen om offentlig upphandling (LOU) som specifikt anger att en myndighet ska ta fram en handlingsplan för tillgänglighet. Enligt LOU krävs det däremot att tekniska specifikationer, det vill säga krav på upphandlingsföremålet, ska bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Kravet gäller när det som anskaffas ska användas av fysiska personer. Undantag från detta får endast göras om det finns särskilda skäl. Tillämpligheten av bestämmelsen om tillgänglighet i LOU beror på vad som ska anskaffas.

Ta hjälp av Myndigheten för delaktighet (MFD)
Av annan lagstiftning kan det framgå att det finns en skyldighet att ta fram en handlingsplan. För statliga myndigheter gäller förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Av förordningen framgår att statliga myndigheter ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner för att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Vidare framgår det av nämnda förordningen att myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen. Myndigheten för delaktighet (MFD) tillhandahåller olika verktyg som ett stöd i att integrera funktionshinderperspektivet i myndigheternas planering, beslut och processer och göra verksamheten tillgänglig.

Stöd i digital tillgänglighet hos DIGG
När det gäller digital tillgänglighet arbetar också Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EU:s webbtillgänglighetsdirektiv) och har bestämmelser som indirekt rör offentlig upphandling.

Läs mer
Läs mer om digital tillgänglighet på DIGG:s webbplats. Vi har också mer information om tillgänglighet vid offentlig upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar:
  • 9 kap 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • 2 § förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken – statliga myndigheter ska genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner för att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
  • lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Med vänlig hälsning,

Charlotta

06 mars 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.