Start

Hur förhåller sig LOU till lagen om digital offentlig service?

Publicerad 18 februari 2021
Har precis upptäckt en sak jag tycker är konstig. I LOU krävs tillgänglighet vid upphandling:
" 2 § När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.
Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestämmas med hänvisning till den rättsakten".
Däremot finns ett undantag för läromedel i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service: "Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:
<...>
digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner
<...>". Hämtat från https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen .
Dvs det ser ut som att all IT i skolan som riktar sig till elever är undantagen. Stämmer verkligen detta? Vet ni hur man tänkt här?
Jag kan förstå att det kanske kan behövas vissa undantag, men här är det skrivet som ett generellt undantag – finns det någon diskussion om detta? Vet ni hur praktiken ser ut?

Charlotte Magnusson

Publicerad 18 februari 2021

Hej Charlotte,

Vi ber om ursäkt för att vårt svar till dig svar har dröjt. Vi har delat upp din fråga i två delområden, en som avser lagen om offentlig upphandling (LOU) och den andra som rör lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS). Vi har besvarat frågan utifrån vår tolkning men för stöd inom digital tillgänglighet och efterlevnad av lagen rekommenderar vi dig att kontakta myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som ansvarar för vägledning avseende denna lag.

Tillgänglighet enligt LOU och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
Vid offentliga inköp ska hänsyn tas till alla användares behov och olika förutsättningar. Enligt LOU och LUF är upphandlande organisationer i vissa fall skyldiga att ställa krav på tillgänglighet. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer och värdet av upphandlingen är högre än tröskelvärdet måste tillgänglighetskrav ställas. Detta innebär att de tekniska specifikationerna ska bestämmas med beaktande av samtliga användares behov.

Undantag från ovanstående får endast göras med anledning av särskilda skäl. Av förarbetena till LOU och LUF framgår att de särskilda skälen ska vara hänförliga till föremålet för upphandlingen. En situation där undantaget skulle kunna vara tillämplig är där det redan från början står klart att det som ska upphandlas inte kommer att användas av personer med funktionsnedsättning. Det är den upphandlande organisationen som har bevisbördan för att de föreligger särskilda skäl.

Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet, ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänvisning till den rättsakten. Webbtillgänglighetsdirektivet utgör en sådan rättsakt. DOS-lagen har implementerats i svensk rätt utifrån detta direktiv. Detta innebär att aktörer som omfattas av LOU och LUF vid upphandling av webbplatser eller mobila applikationer, i den mån anskaffningen bedöms omfattas av direktivets tillämpningsområde, ska utforma de tekniska specifikationerna med hänvisning till direktivets krav.
 
Tillgänglighet inom skolväsendet 
Precis som du nämner i din fråga så undantas webbplatser och mobila applikationer, det vill säga. digital service tillhörande skolväsendet, särskilda utbildningsformerna enligt skollagen eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.

Förarbetena till DOS-lagen betonar att skollagen säkerställer att alla ska ha lika tillgång till utbildning. Vidare framgår att även diskrimineringslagen har bestämmelser som ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett funktionsnedsättning. Enligt regeringen finns det därför befintliga bestämmelser som är ämnade att säkerställa att elever med funktionsnedsättning får det stöd de behöver inom skolan. De krav som DOS-lagen uppställer gäller generellt och avser inte särskilda anpassningar som en enskild individ kan vara i behov av. Enligt förarbetena kan generella krav när de appliceras på den pedagogiska verksamheten vara hindrande för undervisningen. Regeringen ansåg därför att det fanns ett behov av att införa ett undantag i DOS-lagen.

Är det möjligt att ställa krav på tillgänglighet även om det inte följer av lag?
En upphandlande organisation har stor frihet att själva formulera de krav som ska ställas på det som upphandlas, så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna följs. Det innebär att det kan vara möjligt att ställa tillgänglighetskrav även om det inte finns någon skyldighet enligt lag. Det är viktigt att försäkra sig om att kraven står i rimlig proportion till det som upphandlas.

Läs mer om proportionalitets bedömningen i inlägget Proportionalitetsprincipens förhållande till tillgänglighetskrav i vår Frågeportal. Se även vår checklista för att bedöma om krav på tillgänglighet ska och kan ställas.

Källhänvisning
  • 9 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 9 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – krav på tillgänglighet när det som anskaffas ska användas av fysiska personer
  • prop. 2015/16:195 s 1042 – särskilda skäl för att inte ställa tillgänglighetskrav i en upphandling ska vara hänförliga till upphandlingsföremålet. Det är den upphandlande organisationen som har bevisbördan för att det föreligger särskilda skäl
  • EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer
  • prop. 2017/18:299 s 14 – LOU och LUF förhållande till DOS-lagen
  • 9 § lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital service (DOS) - digital service tillhörande skolväsendet undantas från DOS-lagen.
  • 1 kap. 8 § skollagen (2010:800) - Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet.
  • 1 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567) – lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • 25 kap. skollagen - pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
  • prop. 2017/18:299 s 47 – webbtillgänglighetsdirektivets förhållande till skollagen och diskrimineringslagen. Syftet bakom det generella undantaget i DOS-lagen.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

26 april 2021 (Uppdaterat 02 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.