Start

Kan ett ramavtal ha med avropsberättigade parter enligt både LOU och LUF?

Publicerad 26 mars 2019
Hej,

Skulle det vara möjligt att upphandla ett ramavtal (över tröskelvärdena) som har en mix av avropsberättigade parter där vissa är skyldiga att följa LOU och vissa är skyldiga att följa LUF?

Tack på förhand!

Helén

Publicerad 26 mars 2019

Hej Helén,

Vi förstår din fråga som att det rör sig om ett ramavtal som upphandlas genom en samordnad upphandling och inte av en inköpscentral. Denna fråga besvaras i inlägget Lagval vid samordnad upphandling med upphandlande myndigheter och enheter i vår Frågeportal.

Som framgår av det hänvisade inlägget är rättsläget oklart hur bestämmelserna om blandad upphandling ska tillämpas när det gäller samordnad upphandling med flera upphandlande enheter och myndigheter. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Om den upphandlande organisationen är en inköpscentral
Om den upphandlande organisationen som genomför upphalningen istället är en inköpscentral är rättsläget något mer klart, och det bör vara möjligt att upphandla ett ramavtal enligt LOU även när en del av de avropsberättigade parterna är upphandlande enheter enligt LUF.

Det avgörande för om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF är för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett att användas. Det är alltså inte själva föremålet för upphandlingen i sig som avgör om det är LOU eller LUF som ska tillämpas. Om det till exempel gäller upphandling av städtjänster i en skola ska LOU tillämpas, men om städtjänsterna ska utföras i ett vattenreningsverk ska LUF tillämpas. Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna ska den så kallade huvudsaksprincipen tillämpas.

Vid tillämpning av huvudsaksprincipen ska lagvalet bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattas av LOU ska LOU tillämpas. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas. Bestämmelsen är ett uttryck för principen om att striktast möjliga regelverk ska tillämpas, vilket bör innebära att det aldrig är fel av en upphandlande enhet att avropa från ett ramavtal som upphandlats enligt LOU så länge den upphandlande enheten är angiven som avropsberättigad part.

Läs mer
Läs mer om inköpscentraler i inlägget Hur bildar man en inköpscentral? i vår Frågeportal.
 
Källhänvisningar
  • 1 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 1 kap. 13 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definitionen av inköpscentral
  • 2 kap. 3 §LOU och 2 kap. 23 § LUF – huvudsaksprincipen avgör vilken lag som ska tillämpas
  • 2 kap. 24 § punkten 1 LUF – LOU ska tillämpas om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör
  • prop. 2015/16:195 s. 1180 – principen om striktast möjliga regelverk.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

27 mars 2019 (Uppdaterat 23 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.