Start

Går det att byta ut underleverantören vid åberopande av annat företags kapacitet?

Hej,

Om en anbudsgivare under en prekvalificeringsprocess har åberopat visst företags kapacitet (företag A) vad gäller teknisk och yrkesmässig kapacitet och godkänts som anbudsgivare med företag A - kan då anbudsgivaren byta ut företag A mot företag B under anbudsfasen - under förutsättning att även företag B uppfyller alla krav på den kapacitet som åberopas?

Vad bör beaktas?

Tesla

Publicerad 02 april 2019

Hej Tesla,

I vårt svar nedan utgår vi från att kvalificering har ägt rum och att leverantören önskar att byta det åberopade företaget mot ett annat innan dess att tilldelning har skett. Om vi missuppfattat din fråga är du välkommen att återkomma.

Byte av underleverantör vars kapacitet åberopas innan tilldelning av kontrakt
En upphandlande organisation ska begära att en anbudsgivare byter ut en underleverantör vars kapacitet anbudsgivaren har åberopat om det vid en kontroll visar sig att underleverantören inte uppfyller det eller de kvalificeringskrav som anbudsgivaren åberopat kapacitet för.

Det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) som anger att anbudsgivaren har rätt att byta ut en underleverantör vars kapacitet åberopas i den situationen att underleverantören faktiskt uppfyller relevanta kvalificeringskrav.

Av likabehandlingsprincipen följer att en anbudsansökan eller ett anbud som utgångspunkt inte får ändras efter det att tidsfristen för att ge in handlingen har löpt ut. Den upphandlande organisationen har under vissa förutsättningar en möjlighet att låta en anbudssökande eller anbudsgivare rätta en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in, eller komplettera eller förtydliga innehållet i en sådan handling.

Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om rättelse av fel, förtydligande och komplettering ska tillåtas eller begäras i det enskilda fallet. Det finns emellertid inte någon skyldighet för den upphandlande myndigheten att tillåta en rättelse av fel, förtydligande och komplettering.

Läs mer
För ytterligare information om rättelse av fel, förtydligande och komplettering, se inlägget Rättelse av fel, förtydligande och komplettering - får man godkänna att anbudsgivare kompletterar? i vår Frågeportal. Se även inlägget Skyldighet att begära byte av företag vars kapacitet åberopas enligt 14 kap. 7 § LOU.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande myndigheten ska begära att åberopat företag byts ut om företaget inte uppfyller de krav som företaget åberopas för
  • 4 kap. 9 § LOU - rättelse av fel, förtydligande och komplettering
  • prop. 2015/16:195 s. 977 – anbud får som utgångspunkt inte ändras efter att tidsfristen löpt ut.
Uppdaterad: den 29 april 2019

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

09 april 2019 (Uppdaterat 03 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.