Start

I vilka situationer måste det finnas en möjlighet att säga upp ett kontrakt eller ramavtal?

Hej,
Jag har förstått att det ibland finns en skyldighet att ha med en uppsägningsklausul i ett avtal och jag undrar nu i vilka situationer som den skyldigheten uppstår och vad den klausulen i så fall ska innehålla?

Jag undrar också om man i de situationer som man inte är skyldighet att ha med en uppsägningsklausul ändå kan ha med en sådan och om man då är fri att formulera den klausulen hur man vill, exempelvis skriva att enbart den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp avtalet?

Susanne

Publicerad 11 juni 2019

Hej Susanne,

Vi förutsätter att avtalet du nämner är ett kontrakt som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller någon annan av upphandlingslagarna.

Lagkrav på att den upphandlande myndigheten ska ha en möjlighet att säga upp kontrakt och ramavtal
Överstiger värdet av upphandlingen det aktuella tröskelvärdet så finns det en bestämmelse i upphandlingslagstiftningen som innebär en skyldighet för den upphandlande organisation att säkerställa möjligheten att i, vissa situationer, kunna avsluta ett upphandlat avtal i förtid. Villkoren för att avsluta avtalet i förtid ska anges i något av upphandlingsdokumenten och ska som minst innehålla en möjlighet för den upphandlande organisationen att avsluta avtalet i förtid om:
  • det under avtalstiden sker en otillåten ändring
  • det visar sig att leverantören, vid tiden för beslutet att tilldela avtalet, befann sig i en sådan situation som omfattas av de obligatoriska uteslutningsgrunderna och som därför rätteligen borde ha uteslutits från upphandlingen
  • EU-domstolen, vid en föredragsbrottstalan mot Sverige, finner att Sverige allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-rätten genom att låta köparen ingå avtalet
För upphandlingar som understiger det aktuella tröskelvärdet så finns det ingen skyldighet att införa liknande klausul, men det finns inte heller något hinder mot det.

Vad gäller i övriga situationer?
Det är viktigt att avtalsvillkoren i en upphandling är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Är klausulen förenlig med dessa principer så finns det inte några upphandlingsrättsliga hinder mot att ange att den upphandlande organisationen har en ensidig möjlighet att säga upp ett avtal. För att avgöra om ett avtalsvillkor i en upphandling är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 17 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande myndighets skyldighet att ange villkor för avslutande av kontrakt och ramavtal
  • 16 kap. 17 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - upphandlande enhets skyldighet att ange villkor för avslutande av kontrakt och ramavtal
  • 14 kap. 17 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – upphandlande organisationers skyldighet att ange villkor för avslutande av koncessioner
  • prop. 2015/16:195 s. 859 – möjlighet men ingen skyldighet att säkerställa avslutande av ett avtal vid upphandlingar under tröskelvärdet.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

11 juni 2019 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.