Start

Går det att direktupphandla när man köper på auktion?

Hej!

Vad gäller när en upphandlande myndighet gör köp på auktioner?

Jag känner till 6 kap. 17 § punkten 4 LOU, men tar denna sikte på just att vi behöver köpa exempelvis en bil på en auktion? Tänker att den bestämmelsen tar sikte på att leverantören behöver ha upphört med sin verksamhet. Kan vi utan annonsering göra inköp på auktioner även om beloppet överstiger direktupphandlingsgränsen?

Sara

Publicerad 20 juni 2019

Hej Sara,

Det stämmer att en upphandlande myndighet får upphandla varor eller tjänster om det är möjligt att anskaffa dessa på särskilt förmånliga villkor utan att annonsera upphandlingen. Det får ske i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Om vi bortser från denna undantagsbestämmelse så finns det inget undantag från upphandlingsplikten för köp av varor på auktion (eller för begagnade varor i övrigt).

Vad gäller upphandlingar under tröskelvärdet har regeringen i förarbetena till den gamla lagen om offentlig upphandling (gamla LOU) uttalat att direktupphandling kan vara tillåtet med hänvisning till att det föreligger synnerliga skäl om myndigheten kan göra extra förmånliga köp vid till exempel auktioner. Enligt regeringen måste den upphandlande myndigheten dock i sådana fall kunna visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. Skrivningen gäller fortfarande, men framgår inte ordagrant av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU). Att skrivningen ännu är aktuell kan utläsas av de hänvisningar som görs i förarbetena.

Är halva priset tillräckligt förmånligt för att få köpa begagnade produkter?
Det borde inte räcka med att ett köp är förmånligt för att synnerliga skäl ska anses föreligga. Enligt förarbetena ska köpet vara extra förmånligt. Det är upp till den upphandlande myndigheten att bedöma i det enskilda fallet om ett köp kan anses vara extra förmånligt.

Det kan nämnas att en direktupphandling även kan ske om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Så kan vara fallet om en produkt, exempelvis en bil, kan fås till ett extra förmånligt pris.

Läs mer
Vi känner inte till någon rättspraxis där en myndighets direktupphandling genom auktion har varit föremål för prövning. Däremot finns ett par tillsynsbeslut från Konkurrensverket som gäller direktupphandling av begagnade produkter:
  • Dnr 754/2015 Timrå kommun, begagnade datorer
  • Dnr 54/2013 Karlstad kommun, begagnade bilar
  • Dnr 168/2009 Vindelns kommun, begagnade fordon
Notera också att om den som säljer egendomen är en offentlig aktör kan den i sin tur behöva beakta andra regelverk, till exempel kommunallagen eller förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

Upphandla begagnade produkter
Ta gärna del av vårt stöd för upphandling som främjar en cirkulär ekonomi på vår webbplats.

 


Källhänvisningar
  • 19 a kap. 5 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling får användas vid de förutsättningar som nämns ibland annat 6 kap. 17 § eller som det finns synnerliga skäl
  • 6 kap. 17 § punkten 4 LOU– förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av särskilt förmånliga villkor
  • prop. 2001/02:142 s. 99 – direktupphandling är möjlig på grund av synnerliga skäl om myndigheten kan göra extra förmånliga köp vid till exempel auktioner
  • prop. 2015/16:195 s. 1141 – hänvisar till prop. 2006/07:128 s. 429 som i sin tur hänvisar till prop. 2001/02:142 s. 99, det vill säga förarbetena till LOU hänvisar tillbaka till den skrivning som gäller extra förmånliga köp vid till exempel auktioner, varför begreppet synnerliga skäl fortsatt ska förstås på samma sätt.
Med vänlig hälsning,

Upphandlingsmyndigheten

20 juni 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.