Start

Kan en upphandlande organisation kräva att ett anbud ska vara bindande på obestämd tid?

Publicerad 19 september 2019
Hej! Kan en upphandlande myndighet kräva att ett anbud skall vara bindande på obestämd tid? T.ex. att det "ska gälla fram till dess att eventuell förvaltningsdomstols slutliga beslut vunnit laga kraft" vilket i praktiken är obestämd tid då det kan ta allt från några månader till långt över ett år eller ännu mer?

Andreas Ulvdell

Publicerad 19 september 2019

Hej Andreas,

För att svara på dina frågor behöver hänsyn tas till såväl upphandlingsrättsliga som avtalsrättsliga aspekter.

Upphandlingsrättsliga aspekter
Det finns inga bestämmelser i upphandlingslagarna om hur länge en leverantör ska vara bunden av sitt anbud. Den upphandlande organisationen anger i upphandlingsdokumenten den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.

Alla krav som ställs i en upphandling ska emellertid vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. För att avgöra om exempelvis ett krav på att en leverantör ska vara bunden till sitt anbud en viss tid är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten kan inte göra en bedömning i det enskilda fallet, men vi bistår gärna med generell vägledning. I det här fallet kan de vara intressant att titta närmare på proportionalitetsprincipen och principen om öppenhet.

För att kravet ska anses proportionerligt ska det vara rimligt i förhållande till det som upphandlas. Kravet ska vara både lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande organisationen välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna. Beroende på vad som upphandlas och hur avtalet ser ut skulle det kunna anses oproportionerligt att kräva att leverantören ska vara bunden av sitt anbud på obestämd tid då det skulle kunna innebära att leverantören behöver hålla personella resurser fria eller lagerhålla produkter.

Principen om öppenhet syftar till att säkerställa att det inte förekommer något godtycke från den upphandlande myndighetens eller enhetens sida. Upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt.

Utifrån hur din fråga är formulerad kan vi inte avgöra om kravet är att anbuden ska vara giltiga på obestämd tid eller ”tills en att en eventuell förvaltningsdomstols slutliga beslut vunnit laga kraft”. Vår tolkning av det senare är att det inte är ”på obestämd tid” utan snarare är en bestämd tid, som förvisso inte är fastställd ännu. Den är dock inte obegränsad eftersom den upphör antingen när en eventuell förvaltningsdomstols slutliga beslut vunnit laga kraft eller när upphandlingen är avslutad. Kammarrätten i Stockholm har gjort bedömningen att ett krav på att ett anbuds giltighetstid förlängs automatisk vid en eventuell överprövning inte strider mot de grundläggande principerna.

Avtalsrättsliga aspekter
Ett anbud är ensidigt bindande för anbudsgivaren enligt vad som framgår av anbudet. Om ingen tidsfrist framgår är anbudsgivaren ensidigt bunden under skälig tid.

Om vi utgår ifrån att anbudet ska vara giltigt under en ”obestämd tid” kan vi konstatera att det inte är en bestämd tidsfrist och anbudet bör gälla under skälig tid. Däremot är exempelvis ”anbudet ska gälla fram till dess att eventuell förvaltningsdomstols slutliga beslut vunnit laga kraft”, vilket du skriver i din andra mening, en tidsfrist. En annan sak är att det i vart fall inledningsvis är oklart hur lång tidsfristen är.

Läs mer
Läs mer i inlägget Vad innebär ett anbuds giltighetstid och kan tiden förlängas? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbudets giltighetstid
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4192-20 – krav på att anbuds giltighetstid förlängs automatiskt vid en eventuell överprövning strider inte mot de grundläggande principerna
  • 2–3 §§ lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) – bestämmelser om acceptfrist.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

24 september 2019 (Uppdaterat 29 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.