Start

Är en leverantör bunden av sitt anbud om man av misstag har lämnat ett för lågt anbudspris?

Publicerad 04 juli 2018
Om man som leverantör har råkat lämna ett alldeles för lågt anbudspris och vinner upphandlingen och ska skriva kontrakt. Måste man utföra tjänsten för det låga priset som av misstag angavs i anbudet? I praktiken skulle detta innebära konkurs.

Finns det någon möjlighet för oss att dra oss ut affären eller höja priset med 30-40 procent?

Glenn

Publicerad 04 juli 2018

Hej Glenn!

En anbudsgivare som har lämnat anbud i en offentlig upphandling är som utgångspunkt bunden av sitt anbud. Hur lång tid en anbudsgivare är bunden av sitt anbud bestäms i förväg av den upphandlande organisationen och ska som regel framgå av annonsen om upphandlingen. Det är endast vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering och vid direktupphandlingen som den upphandlande organisationen inte i förväg behöver bestämma ett datum för hur länge en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
 
Får organisationen tillåta att vi drar tillbaka vårt anbud?
Det är inte reglerat i upphandlingslagstiftningen vilka möjligheter den upphandlande organisationen har att låta en anbudsgivare dra tillbaka sitt anbud efter sista anbudsdag har passerat. Det ligger dock i organisationens intresse att inte teckna avtal med en leverantör som har räknat fel. Dels skulle en konkurs under avtalstiden innebära en osäkerhet för organisationen om denne överhuvudtaget kommer att kunna få uppdraget som avtalet omfattar utfört, dels skulle incitamentet för leverantören att utföra uppdraget med hög kvalitet minska avsevärt.

Ett tilldelningsbeslut är som regel endast preliminärt vilket innebär att den upphandlande organisationen har möjlighet att dra tillbaka tilldelningsbeslut för att göra om utvärderingen. Ett tips är därför att ni kontaktar den upphandlande organisationen och frågar dem om möjligheten att dra tillbaka ert anbud.

Vilka möjligheter finns om den upphandlande organisation kräver att vi står fast vid vårt anbud?
Om anbudets giltighet fortfarande löper och den upphandlande organisationen kräver att ni står fast vid ert anbud så kan det ändå finnas en möjlighet att dra tillbaka anbudet utifrån allmänna avtalsrättsliga rättsliga regler. Av de allmänna avtalsrättsliga reglerna framgår att den som har lämnat en viljeförklaring som till följd av en felskrivning eller annat misstag har fått annat innehåll än vad som var meningen är inte bunden till den viljeförklaringen om mottagaren insåg eller borde insett misstaget.

Att ni har skrivit en felaktig anbudssumma skulle kunna vara en sådan viljeförklaring som bestämmelsen avser men däremot kan det vara svårt att visa på att den upphandlande myndigheten insåg eller borde ha insett misstaget. En bedömning behöver därför ske i varje enskilt fall.

Kan den upphandlande organisationen tillåta att vi höjer priserna?
I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns vissa bestämmelser som gör det möjligt att under vissa förutsättningar genomföra ändringar av befintliga kontrakt och ramavtal utan att myndigheten måste göra en ny upphandling. En grundregel är dock att båda partnerna måste vara överens om ändringen och dess innehåll för att den ska kunna genomföras, om inget annat framgår av avtalsvillkoren.

Bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal finns i 17 kap. LOU. Ändringsbestämmelserna ger stöd för olika typer av ändringar som kräver olika förutsättningar för att respektive ändring ska anses tillåten. Exempelvis är ändringar av mindre värde tillåtna om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än det aktuella tröskelvärdet och lägre än 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde. Om en ändring sker utan stöd i ändringsbestämmelserna måste myndigheten genomföra en ny upphandling. Annars kommer denna överenskommelsen sannolikt att anses vara en otillåten direktupphandling.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller avseende om ett tilldelningsbeslut är bindande för den upphandlande organisationen eller inte samt möjligheten att ändra ett avtalsvillkor efter sista anbudsdag men innan avtalet undertecknas i inläggen Kan ett tilldelningsbeslut vara bindande för den upphandlande myndigheten? och Får man ändra avtalsvillkor innan ingående av avtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 10 § och 19 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid samtliga förfaranden förutom förhandlat förfarande med föregående annonsering och direktupphandling ska det framgå hur länge anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud
  • 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) – om leverantören har skrivit fel och den upphandlande myndigheten borde ha förstått det ska inte leverantören vara bunden
  • 17 kap. 9-14 §§ LOU -ändringar av kontrakt och ramavtal.
Med vänlig hälsning,

Klara

04 juli 2018 (Uppdaterat 29 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.