Start

Får ett anbudspris vara hur lågt som helst, exempelvis nollanbud?

Hej!
Hur ska man hantera att en anbudsgivare lämnar 0 SEK på sitt anbud?

Ida

Publicerad 08 november 2019

Hej Ida,

Möjligheten att lämna minuspriser kan begränsas i upphandlingsdokumenten

Generellt sätt så är det inte förbjudet för en leverantör att gå med förlust och det finns därför inte heller något förbud mot att leverantören lägger anbud som innehåller minusposter. Beroende på hur kravet på hur prisuppgifter ska anges är formulerat i upphandlingsdokumenten så kan det dock vara förbjudet att lämna ett minuspris på en eller flera prisposter.

I HFD 2023 ref. 7 hade den upphandlande organisationen ställt ett obligatoriskt krav som innebar att samtliga priser i mängdföreteckningen och á-priserna var för sig skulle överstiga eller som lägst vara noll kronor. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i det fallet att inte varje inskränkning av leverantörernas möjlighet att fritt prissätta sina anbud kommer i konflikt med likabehandlingsprincipen eller med upphandlingsreglerna i övrigt. Ett obligatoriskt krav som hindrar leverantörerna från att konkurrera med sina priser är dock inte tillåtet. Golvet i det aktuella fallet var dock satt till noll, vilket enligt domstolen inte hindrade leverantörerna från att konkurrera med priser ända ned till noll kronor, utan endast tog ifrån dem möjligheten att erbjuda sig att betala för att få utföra arbetena.

Golvpriset på noll kronor syftade till att förhindra strategisk prissättning och manipulering av utvärderingsmodellen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att kravet bidrog till att transparensen i prissättningen ökade. På så sätt kunde priskravet, snarare än att verka konkurrensbegränsande, i realiteten anses främja konkurrensen. Priskravet stod därför inte strid med likabehandlingsprincipen.

Onormalt låga anbud
Får den upphandlande myndigheten in ett anbud som den bedömer vara onormalt lågt så har myndigheten en skyldighet att begära en förklaring till det låga priset av anbudsgivaren. Kan inte anbudsgivaren förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt eller om det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter ska anbudet förkastas.

För att avgöra om ett anbud ska förkastas behöver en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån bland annat den förklaring som anbudsgivaren lämnar till det låga priset med hänsyn till upphandlingsföremålet. Att en anbudsgivare lämnar noll kronor (0 SEK) som anbudspris innebär alltså inte per automatik att anbudet ska förkastas som onormalt lågt.

Notera att det i samband med en överprövningsprocess är den upphandlande myndigheten som ska visa att anbudspriset är onormalt lågt men att det är anbudsgivaren som ska bevisa att anbudet är seriöst menat, det vill säga att uppdraget kommer att utföras enligt efterfrågade krav och villkor, trots det låga priset.

Läs mer
Läs mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om onormalt låga anbud på upphandlingar över tröskelvärdena förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar
  • 19 kap. 18 § LOU – bestämmelserna om onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga icke-direktivstyrda upphandlingar
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6578–14 (HFD 2016 ref. 3 II) – även mycket låga priser, eller till och med negativa priser, innebär inte alltid att ett onormalt lågt anbud ska förkastas
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 766-22 (HFD 2023 ref. 7) – det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser
  • EU domstolens dom i mål C-559/10 SAG ELV Slovensko m.fl. punkterna 28–29 samt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2598-2601-13 – bevisbördan i samband med onormalt låga anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 november 2019 (Uppdaterat 10 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.