Start

Får ett anbudspris vara hur lågt som helst, exempelvis nollanbud?

Publicerad 08 november 2019
Hej!
Hur ska man hantera att en anbudsgivare lämnar 0 SEK på sitt anbud?

Ida

Publicerad 08 november 2019

Hej Ida,

Möjligheten att lämna minuspriser kan begränsas i upphandlingsdokumenten

Generellt sätt så är det inte förbjudet för en leverantör att gå med förlust och det finns därför inte heller något förbud mot att leverantören lägger anbud som innehåller minusposter. Beroende på hur kravet på hur prisuppgifter ska anges är formulerat i upphandlingsdokumenten så kan det dock vara förbjudet att lämna ett minuspris på en eller flera prisposter. I kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1803–21 hade den upphandlande organisationen ställt ett obligatoriskt krav som innebar att samtliga priser i mängdföreteckningen och á-priserna var för sig skulle överstiga eller som lägst vara noll kronor. Kammarrätten ansåg att kravet inte stred mot likabehandlingsprincipen och inte heller mot kontradiktoriska förfarandet som gäller vid onormalt låga anbud.

Onormalt låga anbud
Får den upphandlande myndigheten in ett anbud som den bedömer vara onormalt lågt så har myndigheten en skyldighet att begära en förklaring till det låga priset av anbudsgivaren. Kan inte anbudsgivaren förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt eller om det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter ska anbudet förkastas.

För att avgöra om ett anbud ska förkastas behöver en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån bland annat den förklaring som anbudsgivaren lämnar till det låga priset med hänsyn till upphandlingsföremålet. Att en anbudsgivare lämnar noll kronor (0 SEK) som anbudspris innebär alltså inte per automatik att anbudet ska förkastas som onormalt lågt.

Notera att det i samband med en överprövningsprocess är den upphandlande myndigheten som ska visa att anbudspriset är onormalt lågt men att det är anbudsgivaren som ska bevisa att anbudet är seriöst menat, det vill säga att uppdraget kommer att utföras enligt efterfrågade krav och villkor, trots det låga priset.

Läs mer
Läs mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om onormalt låga anbud på upphandlingar över tröskelvärdena förutom sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga direktivstyrda upphandlingar
  • 19 kap. 18 § LOU – bestämmelserna om onormalt låga anbud vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga icke-direktivstyrda upphandlingar
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6578–14 (HFD 2016 ref. 3 II) – även mycket låga priser, eller till och med negativa priser, inte alltid innebär att ett onormalt lågt anbud ska förkastas
  • EU domstolens dom i mål C-559/10 SAG ELV Slovensko m.fl. punkterna 28–29 samt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2598-2601-13 – bevisbördan i samband med onormalt låga anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

12 november 2019 (Uppdaterat 04 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.