Start

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal

Publicerad 28 november 2019
Hej!

Vid upphandling av t ex personlig assistans är det ju rimligt och behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal.

Om förutsättningen är att leverantörer ska vara antingen anslutna till ett centralt kollektivavtal, ingått ett hängavtal baserat på ett centralt kollektivavtal eller för de som inte är anslutna till ett kollektivavtal ange miniminivåer i avseende på lön, semester och arbetstid.

Är det då ok och tillräckligt att t ex ange villkoren ur HÖK som miniminivå för leverantörer utan kollektivavtal, eller måste man kontakta flera av arbetsmarknadens parter för att enas om vad som är lämpliga lägsta nivåer?

Patrik

Publicerad 28 november 2019

Hej,

För att bestämma om det finns ett behov av att ställa arbetsrättsliga villkor behöver upphandlande myndigheter eller enheter göra en så kallad behövlighetsbedömning. Information om hur en behövlighetsbedömning kan genomföras finns information om på vår webbplats.

Finns det ett behov av att ställa arbetsrättsliga villkor ska dessa anges enligt ett centralt kollektivavtal som gäller i hela Sverige för den aktuella yrkesgruppen eller tjänsten. Information om vad det innebär att fastställa villkoren finns även det på vår webbplats.

Huvudöverenskommelsen (HÖK) mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ett antal fackliga organisationer är ett centralt kollektivavtal. Men det är endast möjligt för kommuner, regioner och dess bolag, i egenskap av arbetsgivare, att vara bundna till dessa kollektivavtal. Det centrala kollektivavtal som SKR tecknar med ett antal fackliga organisationer tillämpas för arbetstagare som är anställda inom kommuner och regioner. Ett privat företag kan inte ansluta sig till HÖK, det vill säga en leverantör från den privata marknaden kan aldrig vara bunden av HÖK.

Frågan gäller om det är möjligt att ange villkoren från HÖK. Vi redovisar nedan för vårt resonemang gällande detta. Men vi vill även uppmärksamma på att det saknas vägledande praxis i frågan.

För att besvara frågan är vår bedömning att utgångspunkten bör vara bestämmelserna i upphandlingslagarna om hur och på vilket sätt nivåerna ska anges. Av nämnda bestämmelser framgår att nivåerna på villkoren ska anges ”enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen”.

Utgångspunkterna behöver därför, enligt Upphandlingsmyndigheten, vara följande för att besvara denna fråga:
  • För det första ska nivåerna följa av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. HÖK är centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige, det vill säga det är inte ett lokalt avtal eller företagsavtal. I detta avseende bedömer vi att HÖK uppfyller lagens ena utgångspunkt och för att kunna ligga till grund för arbetsrättsliga villkor.
  • För det andra ska kollektivavtalet tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Vad ”motsvarande arbetstagare” betyder framgår av regeringens proposition om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Där står bland annat: ”att villkor ska anges ur det centrala kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet” och ”att villkoren måste hämtas ur olika kollektivavtal beroende på vilken yrkesgrupp som sysselsätts i upphandlingen”. Det framgår också att det i vissa fall kan finnas flera olika kollektivavtal ”för vissa grupper av arbetstagare som sysselsätts i arbetet som omfattas av upphandlingen”.
Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning ska arbetsrättsliga villkor anges mot bakgrund av det arbete som omfattas av upphandlingen och därmed det kommande kontraktet. De arbetsrättsliga villkoren bör därmed som huvudregel, enligt vår uppfattning, hämtas ur ett kollektivavtal som är tillämpligt för de arbetstagare som ska sysselsättas genom upphandlingen. Villkoren i HÖK är framförhandlade för att gälla för anställda inom kommuner, regioner och dess bolag, med andra ord avsedda för verksamhet som bedrivs i offentlig regi. Privata leverantörer kan inte vara bundna av HÖK och villkoren är inte avsedda att tillämpas för anställda som sysselsätts på den privata marknaden. Vår bedömning är därmed att som huvudregel är det kollektivavtal från den privata marknaden som bör ligga till grund för att ange de arbetsrättsliga villkoren.

Du nämner att ni bland annat ska upphandla personlig assistans. Ett tips är att kontakta Vårdföretagarna och Vårdförbundet för att få mer information om relevanta kollektivavtal för de olika upphandlingarna ni ska genomföra.

I vissa branscher förekommer det flera centrala kollektivavtal och upphandlande organisationen behöver avgöra vilket kollektivavtal de anser vara mest relevant att hämta villkoren från. Detta kan ske i diskussion med de arbetsmarknadsparter som har tagit fram kollektivavtalen.

Läs mer om att ställa arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • prop. 2016/17:163 s. 72 - villkor ska anges ur det centrala kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet och villkoren måste hämtas ur olika kollektivavtal beroende på vilken yrkesgrupp som sysselsätts i upphandlingen. Det kan finnas flera kollektivavtal för vissa grupper av arbetstagare som sysselsätts i arbetet som omfattas av upphandlingen
  • 17 kap. 3 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 16 kap. 3 § första stycket lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och 14 kap. 3 § första stycket lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) - nivåerna på villkoren ska anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag. 
Med vänlig hälsning,

Lena

29 november 2019 (Uppdaterat 13 juli 2021)

Hej! Förut så låg det krav i rörande kollektivavtal för bygg. De finns inte längre vad jag kan. Är det så att jag inte hittar dem eller är de borttagna?

Stina

09 juni 2020

Hej,

Stockholm, Göteborg och Malmö (Städerna) tog innan den nya lagstiftningen kom på plats fram arbetsrättsliga villkor för några yrkesgrupper inom byggentreprenader i samråd med relevanta arbetsmarknadsparter. Dessa villkor har dock löpt ut och är därför inte längre aktuella. Även bilaga 2 är borttagen då vi har tagit fram egna villkor för måleriarbeten. De arbetsrättsliga villkoren för måleriarbeten hittar du i vårt kriteriebibliotek.

De kollektivavtal som alla dessa villkor är baserade på är fortfarande giltiga. Se vår tidigare nyhet om detta.

Viktigt att tänka på är att när du använder villkoren i upphandlingsdokumenten är att få med de kontraktsvillkor som ska användas tillsammans med villkoren för lön, arbetstid och semester. Inklusive möjligheten att justera villkoren när nya kollektivavtal är träffade av arbetsmarknadens parter. Se våra mallar för kontraktsvillkor i vår kriteriedatabas.

Med vänlig hälsning

Lena

09 juni 2020 (Uppdaterat 18 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.