Start

Vad är målsättning med förändringarna av regler för upphandling av välfärdstjänster?

Publicerad 29 januari 2020
Hej,

Är en leverantör av utbildningstjänster för vården och tolkar det som att mina tjänster omfattas av ändringarna i regelverket för upphandling av välfärdstjänster som kom förra året. I praktiken innebär det att direktupphandlingsgränsen höjs till ca 2,1MSEK från tidigare 615TSEK vilket nästan verkar " to good to be true", har därför några frågor kring detta för att bättre kunna förstå helheten och syfte.

1. Vad var det bakomliggande syftet med att ändra på reglerna och vad är det för effekter man vill nå?
2. Gäller regelförändringarna enbart upphandling enl LOU, eller även LUF och LUFS?
3. Kan regionerna använda dessa regler gång på gång för en specifik tjänst, och alltså ha en och samma leverantör i avtal efter avtal utan att annonsera?

Patrik Hammar

Publicerad 29 januari 2020

Hej Patrik,

De tjänster som omfattas av den regeländring som trädde ikraft 2019, så kallade välfärdstjänster, anges i bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna om upphandling av välfärdstjänster
De särskilda reglerna om upphandling av välfärdstjänster utgår ifrån Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38) och betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

Syftet med ett förenklat regelverk för upphandling av välfärdstjänster är att förbättra möjligheterna att inom ramen för upphandlingsregelverket ta tillvara de särskilda mervärden som leverantörer inom den idéburna sektorn och civilsamhället kan erbjuda. Det skulle kunna bidra till att öka kvalitet och mångfald inom välfärden, inte minst på kommunal nivå.

Det är även en allmän strävan från regeringens sida att möjliggöra för en mångfald av leverantörer att delta i offentliga upphandlingar. Ett förenklat och mer flexibelt regelverk bedömdes även kunna gagna både upphandlande myndigheter och alla typer leverantörer, och på så sätt bidra till att upphandlingarna leder till en bättre kvalitet.

För vilka upphandlingslagar gäller reglerna om upphandling av välfärdstjänster?
De särskilda reglerna om upphandling av välfärdstjänster gäller endast vid upphandling enligt lagen om offentlig upphalning (LOU).

Vad innebär reglerna om upphandling av välfärdstjänster?
Bestämmelserna innebär att upphandlingar av välfärdstjänster till ett värde som understiger tröskelvärdet, för närvarande 7 701 675 kr, ska genomföras enligt ett fåtal regler i 19 kap. 35–39 §§ LOU och att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte behöver tillämpas om upphandlingen saknar bestämt gränsöverskridande intresse.

Direktupphandlingsgränsen är som du skriver även högre än vid upphandling av andra tjänster. Precis som vid annan upphandling får en upphandling inte delas upp i syfte att kringgå bestämmarna i LOU.

Vid beräkningen om en upphandlings värde understiger direktupphandlingsgränsen ska upphandlande myndigheter beakta andra direktupphandlingar av samma slag som genomförs under räkenskapsåret. Möjligheten att tilldela kontrakt till samma leverantör utan annonsering är alltså densamma som vid annan upphandling, förutom att direktupphandlingsgränsen är mycket högre.

Det finns även en möjlighet att reservera upphandlingar av välfärdstjänster. Vid reserverad upphandling av välfärdstjänster finns en begränsning som innebär att om en upphandlande myndighet har tilldelat en leverantör ett kontrakt för en viss tjänst genom en reserverad upphandling under de senaste tre åren, får myndigheten inte med stöd av ytterligare en reserverad upphandling tilldela den leverantören ett kontrakt för den berörda tjänsten. Det finns dock inget hinder mot att samma leverantör deltar i en vanlig annonserad upphandling av välfärdstjänster eller tilldelas ett kontrakt genom en direktupphandling, om förutsättningarna för att genomföra en direktupphandling föreligger.

Läs mer
Läs mer om upphandling av välfärdstjänster och om bestämt gränsöverskridande intresse på vår webbplats. Läs även mer om direktupphandling och återkommande behov i inlägget Hur många direktupphandlingar får en upphandlande myndighet göra under en viss period? i vår Frågeportal.

Se även
 
Källhänvisningar
  • 19 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § ska endast 19 kap. 35–39 §§ LOU tillämpas
  • 19 kap. 35 § andra stycket LOU - om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse ska även 4 kap. 1 § om de grundläggande upphandlingsprinciperna tillämpas
  • 19 kap. 36 § andra stycket LOU – direktupphandling av välfärdstjänster
  • 19 kap. 37 § LOU - en upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag. Vid uppskattningen av en upphandlings värde ska den upphandlande myndigheten beakta upphandlingar enligt 19 kap. 36 § andra stycket av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret
  • 19 kap. 6 a § LOU – reserverad upphandling av välfärdstjänster.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

3 februari 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.