Start

Hur många direktupphandlingar får en upphandlande myndighet göra under en viss period?

Hej!

Försöker få klarhet i hur många direktupphandlingar en myndighet får göra under en viss period och till vilket totalvärde utan att göra en upphandling enligt LOU? Dvs kan en myndighet göra återkommande regelbundna inköp av produkt X gång efter gång även om det totala värdet överstiger både 100 tkr/år och även till exempel 600 tkr för 4 år? Är det inte så att myndigheten måste räkna ihop summan av alla dessa inköp under till exempel en 4-års period. Man kan ju annars komma runt alla avtalsupphandlingar tämligen enkelt annars? I detta fall främst kommunala bolag samt landsting.

Staffan

Publicerad 30 juli 2018

Hej Staffan!

Det finns ingen begränsning i hur många direktupphandlingar en myndighet får göra under en viss period.

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen av en direktupphandlings värde ska myndigheten även beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret. En direktupphandling är alltså tillåten om alla direktupphandlingar av samma slag, inklusive den nya, under ett och samma räkenskapsår understiger direktupphandlingsgränsen. Aktuell direktupphandlingsgräns hittar du på vår webbplats.

Det finns i sig inget absolut hinder mot att dela upp kontrakt i mindre perioder eller i delkontrakt, även om det kan leda till att det totala värdet av kontraktet understiger direktupphandlingsgränsen. Det är dock inte tillåtet att dela upp kontraktet i syfte att kringgå bestämmelserna i LOU, exempelvis för att komma under direktupphandlingsgränsen. Kan den upphandlande myndigheten visa att det av andra skäl är motiverat att dela upp kontraktet är det däremot möjligt att göra det.

Läs mer
Mer information om direktupphandling hittar du på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling
  • 19 kap. 8 § första stycket LOU – en upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelser i LOU.
Med vänlig hälsning,

Klara

30 juli 2018 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Hej

Om vi, låt säga, kommer köpa in 2 båtar varje år.. år efter år..
Om båtarnas totala summa blir 400 000, kan vi direktupphandla varje år?

vi vill alltså inte ha ett ramavtal eftersom vi vet vårt behov och det är just 2 båtar.

Undrande

22 augusti 2019

Hej,

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om ni kan direktupphandla i det av dig beskrivna fallet, vare sig en gång eller varje år.

Understiger värdet av en upphandling direktupphandlingsgränsen går det bra att göra en direktupphandling. Tänk på att det inte enbart är det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.

Det framgår inte uttryckligen av ditt inlägg om upphandlingen är utformad i syfte att kringgå bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). För att avgöra om en uppdelning av ett kontrakt har skett i det syftet behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

27 augusti 2019

Nej, det är inte utformat för att kringgå bestämmelserna utan behovet är troligtvis kommer x antal produkter köpas in varje år. Men om summan är, låt säga, 400 000 kr per år. är det fortfarande ok att direktupphandla år efter år, dvs. när behovet återkommer

Undrande

28 augusti 2019

Hej,

Generellt sett är svaret på din fråga ja, eftersom det uttryckligen framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU) att det är möjligt att direktupphandla om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen. Hur situationen lämpligast hanteras måste dock avgöras i det enskilda fallet, eftersom det inte är tillåtet att dela upp ett kontrakt i syfte att exempelvis kringgå reglerna om annonseringsskyldighet. Är ni i behov av rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
Läs även mer i inlägget Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas utifrån de nya förenklade bestämmelserna? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

30 augusti 2019 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.