Start

Hur mycket information om säkerhetsskydd måste finnas med från början?

Hej!
Jag har tre frågor rörande säkerhetsskydd och upphandling. Är det ok att i upphandlingsdokumenten enbart ange att uppdraget omfattas av säkerhetsskydd utan att tala om vilken nivå, utan det får vinnande anbudsgivaren information om vid tilldelning.

Den andra frågan gäller om vi måste tala om vilket säkerhetsklass anbudsgivarens personal som ska utföra uppdraget kommer att placeras i eller om vi kan meddela detta till vinnande anbudsgivare.

Den tredje frågan gäller om det är ok att bara bifoga en "generell mall" på säkerhetsskyddsavtal som bilaga till upphandlingsdokumenten för att efter tilldelning av kontrakt meddela de säkerhetsskyddskrav som gäller för uppdraget (och då utforma säkerhetsskyddsavtalet så att det passar uppdraget).

Jenny

Publicerad 05 februari 2020

Hej Jenny,

Alla dina frågor handlar om hur öppenhetsprincipen ska upprätthållas när en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal genomförs.
För att beakta principen om öppenhet ska det framgå av upphandlingsdokumenten om ett säkerhetsskyddsavtal ska ingås, vilken nivå som ska gälla för säkerhetsskyddsavtalet samt vilken säkerhetsklass som personalen som ska utföra uppdraget kommer att placeras i.

Säkerhetsskyddsavtalet upprättas som ett separat avtal som publiceras i samband med de övriga upphandlingsdokumenten. Potentiella anbudsgivare ska ges förutsättningar att bland annat kunna uppskatta vilka investeringar eller andra kostnader som kan aktualiseras med anledning av säkerhetsskyddsavtalet.
 
Att endast publicera en ”generell mall” på säkerhetsavtal som bilaga till upphandlingsdokumenten skulle förutom riskera att stå i strid med öppenhetsprincipen även innebära en svårighet att bedöma om de säkerhetskrav som kommer att ställas i upphandlingen är proportionerliga i förhållande till föremålet för upphandlingen. Säkerhetsskyddsåtgärder kan potentiellt vara kostsamma och riskera att negativt påverka en verksamhets funktionalitet, effektivitet och tillgänglighet. Det är därför viktigt att säkerhetsskyddet inte görs mer omfattande än nödvändigt och att valda åtgärder motiveras av behovet.

Det är dock normalt sett inte möjligt att i det publicerade säkerhetsskyddsavtalet detaljerat beskriva skyddsbehovets innehåll med tanke på att uppgifter man vill skydda då skulle röjas. Däremot kan det yttre ramverk som ska gälla för säkerhetsskyddsavtalet beskrivas på ett tydligt sätt utan att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter läcks.

Läs mer
Läs gärna med om Säkerhetsskyddad upphandling i vårt webbstöd Säkerhetsskyddad upphandling som finns publicerat på vår webbplats. Se särskilt avsnittet om upphandlingsreglerna och säkerhetsskydd. Läs även Säkerhetspolisens vägledning Säkerhetsskyddad upphandling.
 
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

06 februari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.