Start

Får man förhandla vid förnyad konkurrensutsättning om ramavtalet ingåtts med förenklat förfarande?

Ska starta en upphandling med ett beräknat värde för hela avtalsperioden inkl. optionsår på 2 000 000 SEK, alltså under tröskelvärdet. Avropen från det upphandlade avtalet kommer att föregås av förnyad konkurrensutsättning.

Kan jag använda ett förenklat förfarande som upphandlingsform i kombination med förnyad konkurrensutsättning, eller måste det vara ett öppet förfarande? Om det är möjligt, har jag kvar det förenklade förfarandets fördelar kontra det öppna förfarandets när vi gör den förnyade konkurrensutsättningen?

Frågande

Publicerad 06 februari 2020

Hej,

Inledningsvis bör noteras att det är olika tröskelvärden som gäller beroende på om upphandlingen genomförs av en central upphandlande myndighet, exempelvis en statliga myndighet, eller om den genomförs av en upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet, exempelvis en kommun eller region. Det innebär att om upphandlingens värde uppskattas till 2 000 000 kronor så understiger det tröskelvärdet för kommuner och regioner och det är därmed möjligt att genomföra upphandlingen som ett förenklat förfarande för kommuner och regioner, men inte för statliga myndigheter som är centrala upphandlande myndigheter.

Ja, det är tillåtet att upphandla ett ramavtal där kontrakt kommer tilldelas genom en förnyad konkurrensutsättning även i de fall upphandlingens värde understiger tröskelvärdet. Detta framgår uttryckligen i 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

Med fördelar vid ett förenklat förfarande utgår vi ifrån att du menar möjligheten att förhandla. Den metod som ska användas i samband med en förnyad konkurrensutsättning är densamma oavsett om ramavtalet har upphandlats genom ett öppet eller ett förenklat förfarande, vilket bland annat innebär att de leverantörer som är parter i ramavtalet ska bjudas in att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten ska, för varje kontrakt som tilldelas, skriftligen samråda med leverantörerna. Med skriftligt samråd avses som regel inte förhandling, men av förarbetena till LOU framgår att om ett ramavtal har ingåtts genom ett förhandlat förfarande så borde det vara möjligt att använda förhandlingar i samma utsträckning vid en förnyad konkurrensutsättning. Om så är fallet även om ramavtalet har ingåtts genom ett förenklat förfarande är oklart.

Det framgår inte om möjligheten att förhandla vid en förnyad konkurrensutsättning i så fall följer med per automatik utifrån det bakomliggande förfarandet som användes i samband med upphandlingen av ramavtalet eller om möjligheten måste framgå av villkoren av ramavtalet. Om den upphandlande myndigheten har använt sig av ett förenklat förfarande och vill ha kvar fördelen som ges vid ett sådant förfarande avseende möjligheten att förhandla kan det därför vara lämpligt att detta framgår av villkoren i ramavtalet. En sådan ordning skulle även vara förenlig med principen om transparens.

Läs mer
Läs mer om vad samråd i samband med en förnyad konkurrensutsättning innebär i inlägget Får man förhandla vid förnyad konkurrensutsättning? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – lista på vilka upphandlande myndigheter som anses vara central upphandlande myndighet
  • 19 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillämpliga bestämmelser vid upphandlingar under tröskelvärdet
  • 7 kap. 9 § LOU – bestämmelser om hur en förnyad konkurrensutsättning ska genomföras
  • prop 2015/16:195 s. 1015 – med samråd vid en förnyad konkurrensutsättning kan som regel inte förstås förhandlingar. Om ett ramavtal ingåtts med förhandlat förfarande bör det vara möjligt att använda förhandlingar i samma utsträckning vid en förnyad konkurrensutsättning.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

11 februari 2020 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.