Start

Ska en certifiering enligt ISO 14001 alltid göras av en ackrediterad tredje part?

Publicerad 30 april 2020
Hej!
Om jag i min offentliga upphandling ställer krav på att anbudsgivaren ska bifoga certifikat på tredjepartscertifiering i ISO 14001, kan jag då bli tvungen att acceptera ett certifikat upprättad av ett icke ackrediterat bolag (dvs oberoende tredje part som inte ackrediterats av Swedac?

Jag blir inte riktigt klok på om det är så att vem som helst får utfärda certifikat på ISO-systemet? samtidigt låter det ibland som om tredjepartscertifiering automatiskt innebär en ackreditering. Vad gäller?

Tina Nordlund

Publicerad 30 april 2020

Hej Tina,

Vilka verifikat, det vill säga till exempel intyg eller certifikat, som ska godtas i upphandlingen beror på hur ni har formulerat kravet i upphandlingsdokumenten. Vi utgår dock ifrån att ni menar hur 15 kap. 15 § tredje punkten lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tolkas.

En upphandlande myndighet som enligt denna bestämmelse vill kräva ett intyg som är utfärdat av ett oberoende organ ska precisera kraven genom att hänvisa till ”andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften” om ingen hänvisning görs till EMAS-förordningen.

Det är oklart om denna bestämmelse i LOU innebär att det avsedda miljöledningssystemet enligt sin standard eller regler måste kräva att certifiering ska ske av ett ackrediterat organ. I bestämmelsens första stycke anges enbart att intyget ska vara utfärdat av ett ”oberoende organ”.

Det framgår inte av standarden för ISO 14001:2015 att det krävs ett ackrediterat organ för att certifiera enligt systemet (se punkt 0.5 (sidan vii) i standarden). EMAS-förordningen kräver emellertid att certifiering sker av ett ackrediterat organ (eller i vissa fall av ett licensierat organ). Det framgår av artikel 20 i EMAS-förordningen.

Det finns inte någon vägledande rättspraxis om hur bestämmelsen i 15 kap. 15 § tredje punkten ska tolkas och rättsläget får i dagsläget anses vara oklart.

Enligt vår uppfattning är det en förutsättning för att i praktiken kunna tillämpa den aktuella bestämmelsen i LOU att det framgår av respektive ledningssystem att certifiering ska ske av ett ackrediterat organ. En upphandlande myndighet som avser att ställa krav på certifierat ledningssystem bör därmed undersöka om det eller de avsedda systemen innebär en certifiering av ett ackrediterat organ eller inte.

En ackreditering betyder att landets ackrediteringsorgan intygar att företaget följer vissa krav för att få utfärda certifikat. Myndigheten Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Uppgifter om ackrediterade certifieringsorgan och vad dessa är ackrediterade för finns hos Swedac.

En ackreditering är väldigt specifik avseende vad ackrediteringen gäller. Nämns till exempel inte ett visst ledningssystem i ackrediteringsdokumentet så är inte organet ackrediterad. Dessutom är den branschs- eller näringsspecifik, så ett certifieringsorgan kan vara ackrediterat för ISO 14001 för till exempel skogsbranschen, men inte för företag i kemibranschen. Vår uppfattning är att bestämmelsen om "ackrediterat organ" bör tolkas restriktivt. Det bör alltså vara ett organ som har en ackreditering som täcker den aktuella standarden inom den bransch som deras ackreditering omfattar.

Läs mer
När det gäller godkännande i enlighet med artikel 45 i Emas-förordningen (15 kap. 15 § andra punkten LOU) finns mer information om regionala och nationella ledningssystem hos EU-kommissionen. I en guideline från EU-kommissionen (”Step up to EMAS”) framgår flera exempel på sådana miljöledningssystem, utöver det norska ” Miljøfyrtorn” (eco lighthouse). Ytterligare information finns på EU-kommissionens webbplats om EMAS som i övrigt innehåller fakta och statistik om EMAS-registreringar.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 15 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar upp ett intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder, ska myndigheten precisera kraven genom att hänvisa till EMAS-förordningen, andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i EMAS-förordningen, eller andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS-förordningen).
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

5 maj 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.