Start

Vad klassas som ett "irrelevant" anbud för kontraktet enligt LUF?

Hej!

För att övergå från ett öppet förfarande till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LUF krävs att man inte fått in några lämpliga anbud.

I 6. kap. 6 § st. 2, LUF sägs det :

"Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande enhetens krav enligt upphandlingsdokumenten."

Vad menas med "irrelevant för kontraktet"?
Om alla inkomna anbud överskrider den upphandlande enhetens budget, kan det räknas som olämpligt eller irrelevant?
Kan man i så fall övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering direkt, utan att först avbryta och börja om?

J.R

Publicerad 12 maj 2020

Hej,

Innebär anbud som överskrider den upphandlande enhetens budget att anbudet kan klassas som olämpligt?
Ett anbud som överskrider den upphandlande enhetens budget (som har beslutats och dokumenterats innan upphandlingen påbörjades) är att betrakta som ett oacceptabelt anbud. Det framgår av artikel 53.5 LUF-direktivet. Ett sådant anbud ska alltså inte anses vara olämpligt.

I sammanhanget kan också nämnas Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 549–550–18. I målet var ÄLOU (2007:1091) tillämplig, men kammarrätten gjorde en direktivkonform tolkning av lagen utifrån att fristen för införlivandet av direktivet hade löpt ut. Kammarrätten kom fram till att ett anbud inte kan anses vara olämpligt endast på grund av att det är för dyrt.

Vad är ett ”irrelevant” anbud?
Varken LUF-direktivet, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller dess förarbeten ger någon närmare vägledning om vad som avses med att ett anbud är irrelevant. I JP infonets lagkommentar anges att viss vägledning för vad ett irrelevant anbud är borde kunna hämtas från HFD 2016 ref. 37. I målet ansåg Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att en brist i förhållande till ett obligatoriskt krav var av sådan karaktär att anbudet inte kunde godtas utan att agera i strid med likabehandlingsprincipen, eftersom det inte fanns möjlighet att tillåta en komplettering för att läka bristen. Enligt författarna till lagkommentaren och utifrån HFD:s resonemang kan ett möjligt resonemang vara att en ändring som gör att ett anbud går från att brista i förhållande till obligatoriska krav till att uppfylla kravet sannolikt har ändrats väsentligt, och därmed även skulle kunna anses vara irrelevant i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kan övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering ske direkt, utan att avbryta den första upphandlingen och sedan börja om?
Denna fråga besvaras i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU, se rubriken ”Hur går övergången till rent praktiskt”. Frågan och svaret utgår från reglerna i LOU, men gäller även för LUF.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 575–577 - ogiltiga, oacceptabla eller olämpliga anbud
  • art 53.5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet) - vad som betraktas som ogiltig anbud
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 549–550–18 – klassificering av ett för dyrt anbud
  • JP infonet lagkommentar 6 kap. 13 § LOU (2020-05-15) – irrelevanta anbud
  • HFD 2016 ref. 37 – upphandlande myndigheter ska förkasta anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav.
Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

15 maj 2020 (Uppdaterat 13 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.