Start

Är en regions finansiering av utbildning som bedrivs av en ideell förening statsstöd?

En region vill bevilja medel till en ideell aktör som bedriver högskoleverksamhet inom sjukvårdsområdet. Högskolan finansieras via statliga anslag och externa bidrag från statliga och privata forskningsfinansiärer samt från stiftelser anknutna till föreningen som lämnar bidrag i huvudsak för att finansiera högskolans FoU-verksamhet. Verksamhet ska enligt stadgarna bedrivas helt utan vinstsyfte. Föreningen tar inte betalt från någon. Det finns ingen verksamhet inom den ideella föreningen som tar betalt eller bedriver någon form av avgiftsfinansierad verksamhet. Den säljer ingenting på marknaden. Är det möjligt statsstödsrättsligt för regionen att bevilja 4-8 miljoner kronor till föreningen för ett projekt som gäller att intensivutbilda personer för att de ska kunna arbeta inom vården?

Anna

Publicerad 01 juli 2020

Hej Anna,

För att avgöra om en åtgärd utgör otillåtet statsstöd behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din specifika fråga. Generellt sett gäller dock följande.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en region, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Vad innebär företagskriteriet?
Det kriterium som särskilt bör uppmärksammas i detta fall är företagskriteriet. Regionen måste försöka avgöra om högskoleverksamheten, även om den bedrivs av en ideell förening, är ekonomisk eller inte.

Vid bedömningen om företagskriteriet är uppfyllt är det viktigt att särskilt uppmärksamma följande:
  • Verksamhetens rättsliga form är inte relevant utan det avgörande är om verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Även en ideell förening kan därmed bedriva ekonomisk verksamt om den agerar på en marknad.
  • Verksamheten behöver inte gå med vinst eller ens ha ett vinstsyfte. Även icke-vinstdrivande verksamheter som erbjuder varor och tjänster på en marknad kan därmed omfattas av kriteriet.
  • Verksamheter som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska betraktas som ett företag endast avseende den ekonomiska verksamheten.
FoU-verksamheter och utbildning
Det finns dock vissa verksamheter som kommissionen anser inte ska betraktas som ekonomiska verksamheter. De uppfyller därmed inte företagskriteriet och faller utanför reglerna om statligt stöd. Det gäller bland annat, under vissa förutsättningar, forsknings- och utvecklingsverksamheter och utbildning där verksamheten bedrivs av universitet och forskningsorganisationer. Det gäller förutsatt att deras huvudsakliga verksamhet är:
  • Utbildning för ökad och högre kvalificerad arbetskraft. Enligt EU-domstolens rättspraxis och kommissionens beslutspraxis betraktas allmän utbildning som anordnas inom ett nationellt utbildningssystem som främst eller uteslutande finansieras av staten och övervakas av staten som icke-ekonomisk verksamhet.
  • Oberoende forskning och utveckling för ökad kunskap och förståelse, även forsknings- och utvecklingssamarbete, där forskningsorganisationen bedriver ett effektivt samarbete.
  • Omfattande spridning av forskningsresultat, på icke-exklusiva och icke-diskriminerande villkor, till exempel genom undervisning, fritt tillgängliga databaser, öppna publikationer eller öppen programvara.
Läs mer 
Om företagskriteriet i det tidigare inlägget Kan hyressättning utgöra statsstöd? i vår Frågeportal och om företagskriteriet på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • Avsnitt 2.5, p. 31, i Europeiska unionens officiella tidning (2016/C 262/1) Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – verksamheter som bedrivs av universitet och forskningsorganisationer som faller utanför tillämpningsområdet för reglerna om statligt stöd
  • Avsnitt 2.1 i Europeiska unionens officiella tidning (2014/C 198/01) Kommissionens meddelande Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.
Med vänlig hälsning,

Klara

03 juli 2020 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.