Start

Kan man avsluta ett avtal i förtid enligt uteslutningsgrunderna om leverantören får en ny VD?

Publicerad 21 september 2020
Hej,
ett företag som vi har avtal med har sedan slutet av juni 2020 en ny VD som är dömd för grovt svindleri och grovt insiderbrott 2014, till två års fängelse.
Enligt kapitel 13 tolkar jag det som att brotten är grund för uteslutning och, i det här fallet, avbrytande av avtal.
Företaget anser själva att brottet är avtjänat och att det inte finns grund för någon oro.
Kan vi avbryta avtalet trots att det är mitt inne i en avtalsperiod, eller är brottet så långt tillbaka att vi måste låta det löpa ut?


Anneli Ämström

Publicerad 21 september 2020

Hej Anneli,

Uteslutningsgrunderna i 13 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) kan tillämpas under tiden upphandlingen genomförs. När upphandlingen väl är avslutad och avtal har ingåtts är det inte längre möjligt att utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen.

Kan man avsluta ett avtal om det, under avtalstiden, visar sig att leverantören omfattas av någon av uteslutningsgrunderna?
Vid upphandlingar över tröskelvärdet har den upphandlande myndigheten en skyldighet att se till att kontrakt och ramavtal som ingås innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet under vissa förutsättningar. Exempelvis ska det vara möjligt att avsluta avtalet i förtid om det visar sig att leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller ramavtalet, befann sig i någon av de situationer som anges i 13 kap. 1 § LOU och därför borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen. Att leverantören får en ny VD under avtalsperioden innebär alltså inte att det fanns skäl för uteslutning vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller ramavtalet. De frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § LOU omfattas inte heller av bestämmelsen.

Även om det finns en skyldighet för upphandlande myndigheter att säkerställa möjligheten att, i vissa fall, avsluta ett kontrakt eller ramavtal så måste förutsättningarna för detta som huvudregel framgå av avtalsvillkoren. Detta eftersom hävnings- eller uppsägningsklausuler är en väsentlig del av upphandlingen som kan påverka leverantörernas anbud. Finns det inget villkor i avtalet som reglerar denna möjlighet så kan avtalet som utgångspunkt inte heller sägas upp i förtid. Av förarbetena till LOU anges dock att möjligheten att avsluta avtalet inte faller bort enbart för att frågan inte har reglerats i avtalet. Möjligheten att avsluta ett avtal i förtid, exempelvis genom hävning eller uppsägning, får i sådana fall avgöras enligt allmän avtalsrätt.

Läs mer om skyldigheten att säkerställa möjligheten att säga upp ett avtal i förtid i inlägget I vilka situationer måste det finnas en möjlighet att säga upp ett kontrakt eller ett ramavtal? i vår Frågeportal.

Omfattas grovt svindleri och grovt insiderbrott av de obligatoriska uteslutningsgrunderna?
För att bedöma om ovanstående brott omfattas av någon av de obligatoriska uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU måste en bedömning göras i varje enskilt fall beroende på brottets karaktär. I förarbetena till LOU beskrivs innebörden av de olika EU-rättsakterna som paragrafen refererar till. Vid tillämpningen av, och bedömningen om ett brott omfattas av en av de obligatoriska uteslutningsgrunderna kan det därför vara lämpligt att kontrollera vad som anges i beskrivningen.

Läs mer
Läs mer om bestämmelserna avseende Uteslutning i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – obligatoriska uteslutningsgrunder till följd av vissa brott
  • 17 kap. 17 § andra punkten LOU – upphandlande myndighets skyldighet att ange villkor för avslutande av kontrakt och ramavtal
  • prop. 2015/16:195 s. 854–858 – övervägande till varför avslutande av kontrakt och ramavtal ska regleras i avtal mellan parterna
  • prop. 2015/16:195 s. 716–730 – beskrivning av innebörden av de olika EU-rättsakterna som refereras till i 13 kap. 1 § LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

05 oktober 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.