Start

Får vi bevilja de minimis-stöd till flera företag?

Publicerad 22 januari 2021
Hej!
Vi har beviljat de minimis-stöd till en ideell förening som vi bedömer bedriver ekonomisk verksamhet. Kan vi bevilja de minimis-stöd till fler föreningar?
Vänliga hälsningar,
Per

Per

Publicerad 22 januari 2021

Hej,

Inledningsvis vill vi uppmärksamma att den myndighet, kommun eller region som ska bevilja stödet måste alltid ha behörighet att bevilja statsstöd (i det här fallet de minimis-stöd). För statliga myndigheter framgår behörigheten av exempelvis lag, förordning eller regeringsbeslut. Kommuner och regioner kan lämna stöd om det är möjligt enligt kommunallagens regler. De behöver därför också bedöma om det är inom den kommunala kompetensen att bevilja de minimis-stödet.

Under förutsättning att stödet är inom den kommunala kompetensen kan ett företag ta emot de minimis-stöd så länge som det sammanlagda de minimis-beloppet, som företaget tar emot från olika stödgivare, inte överstiger ett visst takbelopp under en rullande treårsperiod. Takbeloppet är 200 000 euro för stöd enligt den allmänna de minimis-förordningen. Efter treårsperioden kan samma företag sedan få ett nytt de minimis-stöd, enligt villkoren i den tillämpliga de minimis-förordningen. Beloppsgränsen på 200 000 euro gäller för stödmottagaren men inte för stödgivaren. Därmed har en stödgivare möjlighet att bevilja de minimis-stöd till flera olika företag på maximalt 200 000 euro per företag under en treårsperiod. Stödgivare kan exempelvis vara en kommun, ett kommunalt bolag, region eller en statlig myndighet.

En stödgivare behöver särskilt bedöma om stödmottagaren bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. För om stödmottagaren bedriver ekonomisk verksamhet omfattas den av statsstödsreglerna, under förutsättning att alla andra kriterier i artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt också är uppfyllda.

Begreppet ”företag” är ett EU-rättsligt begrepp som kan omfatta flera juridiska personer om det kontrolleras av samma enhet. Därför finns det anledning för stödgivaren att kontrollera ägarförhållanden och företagsformen av stödmottagaren.

För att det ska handla om ett godkänt de minimis-stöd krävs att samtliga villkor enligt den aktuella de minimis-förordningen är uppfyllda.

Läs mer
Källhänvisningar
  • Kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse – den allmänna förordningen om stöd av mindre betydelse.
Med vänlig hälsning

Annika G W

22 januari 2021 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.