Start

Hur ska man ta reda på om ett statsstöd är försumbart eller inte?

Publicerad 27 november 2020
Hej, försöker bilda mig en uppfattning kring statsstöd och vad som räkna som försumbart/max de minimis.
Kan man säga något om:
Vad som alltid räknas som försumbart statsstöd?
Vad som ibland räknas som försumbart statsstöd?
Vad som aldrig räknas som försumbart statsstöd?
Detta för att undvika att ett företag överskrider max de minimis 200 000€.
Väldigt tacksam för svar 😊

Lelle

Publicerad 27 november 2020

Hej,

Försumbart stöd eller stöd av mindre betydelse är andra termer för de minimis-stöd. De minimis-stöd är stöd till så låga belopp att de inte anses påverka samhandeln inom EU och därmed utgör de under vissa förutsättningar inte statsstöd.

Det finns fyra olika förordningar om de minimis-stöd. Förordningarna består av:
  1. en allmän förordning om stöd av mindre betydelse
  2. en sektorspecifik förordning inom jordbrukssektorn
  3. en sektorspecifik förordning inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
  4. en särskild förordning om stöd till företag som utför allmännyttiga tjänster.
Vad räknas som ett de minimis-stöd (försumbart stöd)?
Ett företag kan få ett de minimis-stöd för nästan vilka kostnader som helst som uppkommer för företaget, så länge som det sammanlagda beloppet de minimis-stöd som företaget fått från olika stödgivare inte överstiger ett visst takbelopp under en rullande treårsperiod. För stöd enligt den allmänna de minimis-förordningen är takbeloppet 200 000 euro. Efter treårsperioden kan samma företag sedan få nytt de minimis-stöd enligt villkoren i den tillämpliga de minimis-förordningen. Notera att alla de minimis-förordningar inte har samma takbelopp.

För att det ska handla om ett godkänt de minimis-stöd krävs att samtliga villkor enligt den aktuella de minimis-förordningen är uppfyllda.

Tillväxtverket har sammanställt en lista över de minimis-stöd som lämnats av myndigheter m.fl. i Sverige. På listan finns de minimis-stöd som har utbetalats inom ramen för författningsbestämmelser eller program/utlysningar m.m. där hänvisning till kommissionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse utgör ett villkor för stödtillämpningen. Listan omfattar dock inte samtliga de minimis-stöd.

Du hittar Tillväxtverkets förteckning på deras webbplats.

Läs mer

Källhänvisningar
  • Kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse – den allmänna förordningen om stöd av mindre betydelse
  • Kommissionens förordning nr (EU) 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn – den sektorspecifika förordningen inom jordbrukssektorn
  • Kommissionens förordning nr (EU) 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorns – den sektorspecifika förordningen inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
  • Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – förordningen om stöd till företag som utför allmännyttiga tjänster.
Med vänlig hälsning,

Klara

09 december 2020 (Uppdaterat 27 februari 2023)

Vet någon om covidstöden räknas in i deminimis?

Anette

29 mars 2023

Hej Anette,

Oavsett vad stödet går till kan det handla om de minimis-stöd. De minimis-stöd är sådana stöd som är av mindre betydelse och som får lämnas till stödmottagaren utan att först godkännas av Europeiska kommissionen. Som nämns ovan behöver de minimis-stöd utformas i enlighet med den för stödet aktuella de minimis-regleringen och får inte överskrida det för stödet aktuella takbeloppet över en treårsperiod. Vid beräkning om takbeloppet överskrids är det bara stöd enligt de minimisförordningarna som räknas samman.

Det har funnits många olika åtgärder för att kompensera företag för kostnaderna till följd av covid-19 pandemin. Om ett visst covidstöd utformats enligt de minimis-reglerna eller enligt andra statsstödsregler behöver du ta reda på i dialog med stödgivaren. En myndighet som lämnar stöd enligt någon av de minimis-förordningarna måste informera stödmottagaren om att det är sådant stöd som lämnas.

Läs mer

Läs mer om villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd och om statsstödsfrågor med anledning av covid-19 på vår webbplats.

Läs även mer i de liknande inläggen Kan olika stöd kombineras inom den tillfälliga ramen för statsstöd under utbrottet av covid-19? och Hur ska man beräkna de minimis-stöd? i vår Frågeportal.

Källförteckning

Konsoliderad version av de tillfälliga statsstödsriktlinjerna med anledning av covid19-pandemin till och med den sjätte ändringen (engelsk version), punkt 2.20 – om att de minimis-stöd kumuleras med covid-stöd.

Cecilia

Jurist

30 mars 2023

Hej,​

Notera att de ovan angivna de minimis-förordningarna har ändrats/ersatts enligt följande:

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.