Start

Hur ska man beräkna de minimis-stöd?

Publicerad 17 oktober 2022
När man som stödgivare av de minimis ska räkna ut det stöd man gett ett företag - vad ska man då basera detta på - dvs är det faktiska belopp inkl moms som ska anges till stödmottagaren?

Johanna

Publicerad 17 oktober 2022

Hej Johanna!

Tack för din fråga. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

De minimis-stöd är sådana stöd som är av mindre betydelse och som får lämnas till stödmottagaren utan att först godkännas av Europeiska kommissionen. Stödet behöver vara genomsynligt och med det menas att det ska gå att i förväg beräkna vad stödbeloppet uppgår till utan att göra en riskbedömning (bruttobidragsekvivalenten). Stödet avser belopp före avdrag för skatt eller andra avgifter, det vill säga beloppet inkluderar eventuell moms.

Takbeloppet för de minimis-stöd är 200 000 euro över en treårsperiod såvida det inte handlar om stöd till fiske-, jord- eller vattenbruk där särskilda villkor gäller (såsom exempelvis vad avser takbelopp).

Stöd i form av lån anses vara genomsynligt om det är garanterat av säkerheter som täcker minst 50 % av lånet och stödet har beräknats på grundval av den referensränta som gällde vid den tidpunkt då lånet beviljades. Stödmottagaren får inte vara i ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfylla kriterierna för att försättas i kollektiv insolvens. Ett stöd i form av ett femårigt lån kan lämnas med ett belopp på maximalt 1 miljon euro (för ett tioårigt lån gäller istället maximalt 500 000 euro).

Stöd i form av garanti anses vara genomsynligt om garantin inte överstiger 80 % av det underliggande lånet och stödet har beräknats på grundval av de säkerhetsavgifter som föreskrivs i ett tillkännagivande från kommissionen om hur statsstödsreglerna tillämpas på lån eller garantier. Ett stöd i form av femåriga garantier kan lämnas med ett belopp på maximalt 1 500 000 euro (för en tioårig garanti maximalt 750 000 euro). Stödmottagaren får inte vara i ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfylla kriterierna för att försättas i kollektiv insolvens.

Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga de minimis-stöd som företaget har mottagit från olika offentliga aktörer (stat, region eller kommun) summeras under treårsperioden.

Skattskyldighet föreligger för omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. För information om det aktuella stödet är momspliktigt eller inte vill vi be dig kontakta Skatteverket.

Läs mer:
Läs mer på webbstödet hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen och om villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd på vår webbplats.
 
Källhänvisningar

Cecilia

Jurist

20 oktober 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.