Start

Hur ska man beräkna de minimis-stöd?

Publicerad 17 oktober 2022
När man som stödgivare av de minimis ska räkna ut det stöd man gett ett företag - vad ska man då basera detta på - dvs är det faktiska belopp inkl moms som ska anges till stödmottagaren?

Johanna

Publicerad 17 oktober 2022

Hej Johanna!

Tack för din fråga. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

De minimis-stöd är sådana stöd som är av mindre betydelse och som får lämnas till stödmottagaren utan att först godkännas av Europeiska kommissionen. Stödet behöver vara genomsynligt och med det menas att det ska gå att i förväg beräkna vad stödbeloppet uppgår till utan att göra en riskbedömning (bruttobidragsekvivalenten). Stödet avser belopp före avdrag för skatt eller andra avgifter, det vill säga beloppet inkluderar eventuell moms.

Takbeloppet för de minimis-stöd är 200 000 euro över en treårsperiod såvida det inte handlar om stöd till fiske-, jord- eller vattenbruk där särskilda villkor gäller (såsom exempelvis vad avser takbelopp).

Stöd i form av lån anses vara genomsynligt om det är garanterat av säkerheter som täcker minst 50 % av lånet och stödet har beräknats på grundval av den referensränta som gällde vid den tidpunkt då lånet beviljades. Stödmottagaren får inte vara i ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfylla kriterierna för att försättas i kollektiv insolvens. Ett stöd i form av ett femårigt lån kan lämnas med ett belopp på maximalt 1 miljon euro (för ett tioårigt lån gäller istället maximalt 500 000 euro).

Stöd i form av garanti anses vara genomsynligt om garantin inte överstiger 80 % av det underliggande lånet och stödet har beräknats på grundval av de säkerhetsavgifter som föreskrivs i ett tillkännagivande från kommissionen om hur statsstödsreglerna tillämpas på lån eller garantier. Ett stöd i form av femåriga garantier kan lämnas med ett belopp på maximalt 1 500 000 euro (för en tioårig garanti maximalt 750 000 euro). Stödmottagaren får inte vara i ett kollektivt insolvensförfarande eller uppfylla kriterierna för att försättas i kollektiv insolvens.

Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga de minimis-stöd som företaget har mottagit från olika offentliga aktörer (stat, region eller kommun) summeras under treårsperioden.

Skattskyldighet föreligger för omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. För information om det aktuella stödet är momspliktigt eller inte vill vi be dig kontakta Skatteverket.

Läs mer:
Läs mer på webbstödet hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen och om villkoren i den allmänna förordningen om de minimis-stöd på vår webbplats.
 
Källhänvisningar

Cecilia

Jurist

20 oktober 2022

Förtydligande i kommande GBER-bestämmelser
Definitionen av vad som är stödandelen i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) ändras, när de bestämmelser som kommissionen beslutade om tidigare i våras träder ikraft. GBER väntas träda ikraft i juli 2023.

Av kommissionens beslutsunderlag (som ännu inte finns i någon svenskspråkig version) framgår att punkten 1 i artikel 7 GBER kommer att få följande lydelse:
“For the purposes of calculating aid intensity and eligible costs, all figures used shall be taken before any deduction of tax or other charge. Value added tax charged on eligible costs or expenses that is refundable under the applicable national tax law shall, however, not be taken into account for calculating aid intensity and eligible costs.”

I vilken mån ovannämnda tillägg även får anses vara ett förtydligande vid beräkning av bruttobidragsekvivalenten vad gäller de minimis-stöd är i nuläget oklart. Jag vill dock oavsett passa på att förtydliga att företag som inte har kostnader för sina momsutgifter då dessa är avdragsgilla inte kan få ersättning för dessa både från Skatteverket och från en stödgivande myndighet. Det är bara kostnader som påverkar företagets resultat som kan läggas till grund för beräkningen av vad som är stödberättigande kostnader.

Med vänlig hälsning,

Magnus

Statsstödsexpert

12 juni 2023

Hej,

Notera att takbeloppet för ett de minimis-stöd sedan den 1 januari 2024 uppgår till 300 000 euro under en period av tre år.

Denna och andra regler om beräkning av bruttobidragsekvivalenten och kumulering av stöd framgår av artiklarna 3, 4 respektive 5 i Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

De ovan nämnda ändringarna i GBER framgår av Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (konsoliderad version) senast ändrad den 23 juni 2023 genom kommissionens förordning (EU) 2023/1315.

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.