Start
Ett kommunalt bostadsbolag har kommit fram till att anläggandet av en parkeringsplats inte är marknadsmässigt försvarbar. Kommunen vill ändå att parkeringen anläggs. Kommunen övertar fastigheten och och anlägger parkeringen. Parkeringen överförs sedan till det kommunala bostadsbolaget till marknadsvärde. Detta blir en förlust i kommunen. Detta borde väl bedömas som ett otillåtet statsstöd?

Om kommunen i stället för att sälja tillbaka fastigheten i stället överlåter drift och förvaltning till bostadsbolaget så väl bör detta upphandlas?

Om kommunen vill använda det kommunala bostadsbolaget för projektledning behöver den tjänsten upphandlas?

Bob

Publicerad 27 januari 2021

Hej Bob,

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning vad som gäller i enskilda fall. Generellt sett gäller följande.

Otillåtet statsstöd?
Flera regelverk kan bli aktuella i den situation du beskriver, exempelvis kommunallagen. I kommunallagen finns regler som begränsar kommunens möjligheter att ge riktade stöd till näringsverksamheter när inte något annat framgår av annan lagstiftning. Upphandlingsmyndigheten ger inte stöd i dessa frågor.

Statsstödsreglerna kan bli tillämpliga vid överlåtelser av mark och anläggningar. Så är fallet om en kommun genomför en transaktion med förmånliga villkor med en mottagare som driver en konkurrensutsatt verksamhet, på ett sådant sätt att kommunen inte agerar som en privat aktör skulle ha agerat i motsvarande situation. Om en konkurrensutsatt verksamhet får en fördel (gynnas) jämfört med andra aktörer kan det påverka konkurrensen och handeln inom EU. I ett sådant fall kan transaktionen omfattas av statsstödsreglerna.

En försäljning av mark med anläggning till marknadspris är inte statsstöd. Kommunen kan säkerställa att marknadspris uppnås genom att låta göra en oberoende expertvärdering eller tillämpa ett konkurrensutsatt, öppet, icke-diskriminerande och ovillkorligt anbudsförfarande. Avsaknad av upphandling eller annat öppet anbudsförfarande betyder däremot inte nödvändigtvis att det är fråga om ett statligt stöd.

För att det ska vara fråga om statsstöd måste fem kriterier vara uppfyllda. Läs gärna mer om kriterierna och vad statsstöd är på vår webbplats. Se också frågan Kan en fastighetsöverlåtelse inom kommunen utgöra statsstöd? i vår frågeportal.

Läs också mer om statsstödsrelaterade frågor i samband med markförsäljning på vår webbplats.
 
Behöver drift och förvaltning upphandlas?
Alla åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt ska upphandlas om det inte föreligger ett undantag för upphandlingsplikt. Detta inkluderar även anläggandet av parkeringsplatsen.

Under förutsättning att något undantag inte blir tillämpligt så ska driften och förvaltningen av parkeringsplatserna upphandlas om kommunen överlåter drift och förvaltning till det kommunala bostadsbolaget.
 
Behöver användningen av kommunala bostadsbolaget för projektledning upphandlas?
Även situationen då en kommun vill använda det kommunala bostadsbolaget för projektledning kan omfattas av upphandlingsplikt om inte något undantag är tillämpligt.

Undantag från upphandlingsplikt
Ett undantag som skulle kunna bli tillämpligt när en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader från ett bolag som kommunen äger är undantaget för intern upphandling (det så kallade Teckalundantaget). I korthet gäller undantaget när den upphandlande organisationen kontrollerar den part som den ingår avtal med och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande organisationen.

Mer information om Teckalundantaget hittar du i inlägget Kan man upphandla tjänster av sina helägda bolag? i vår Frågeportal.

Läs mer om intern upphandling på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Björn

02 februari 2021 (Uppdaterat 20 februari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.