Start

Vilka direkttilldelningar ska efterannonseras?

Publicerad 27 januari 2021
Jag skulle vilja att UHM fortsätter driva på så vi får tydliga besked vad som gäller för efterannonsering av direktupphandling, vi sitter nu och väntar på besked hur vi ska göra.

Debatten kring efterannonsering av direktupphandlingar är ofta fokuserad kring värde. Vad gör vi med direktupphandlingar och efterannonsering när det tex är en direktivstyrd direktupphandling, ex. med hänvisning till tekniska skäl? Hur ska man hantera efterannonsering om direktupphandlingen genomförs utanför upphandlingssystemet, ex av en förvaltning? Interna kontrakt, ska de också efterannonseras? Så många frågor...

Malin

Publicerad 27 januari 2021

Hej Malin,

Efterannonsering vid förhandlat förfarande utan annonsering (direktivstyrd direktupphandling)
Alla upphandlingar vars värde överstiger tröskelvärdet ska efterannonseras, även upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Detta gäller även tilldelning av kontrakt vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering (ibland kallat direktivstyrd direktupphandling). När tilldelningen av kontrakt inte föregåtts av en annonsering ska skälen till detta anges i efterannonsen. Detta är ingenting som har förändrats med anledning av de nya reglerna om efterannonsering av upphandling under tröskelvärdet som trädde ikraft 1 januari 2021.
 
Efterannonsera utanför upphandlingsverktyget
Upphandlingsverktygen har en funktion för att skicka annonser till EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED) vid efterannonsering av de direktivstyrda upphandlingarna. Det är även möjligt att skicka en annons direkt till TED utan att använda ett upphandlingsverktyg med hjälp av ett onlineformulär som tillhandahålls av eNotices-programmet. Detta rekommenderas för de upphandlande organisationer som endast behöver publicera ett litet antal meddelanden varje år och/eller som inte önskar lägga tid och pengar på att utveckla specialanpassad programvara eller har tillgång till ett upphandlingsverktyg.

Notera dock att alla efterannonser ska publiceras i en registrerad annonsdatabas.

Hur en efterannons kan publiceras i en registrerad annonsdatabas utan att behöva använda ett upphandlingsverktyg kan vi inte svara på. Det är bäst att ni kontaktar någon av de registrerande annonsdatabaserna för att få svar på den frågan. Om de registrerade annonsdatabaserna inte tillhandahåller en funktion som liknar eNotices-programmet kan det vara lämpligt att överlåta till en medarbetare som har licens till ett verktyg att efterannonsera de direktupphandlingar som genomförs utanför upphandlingsverktyget.

Behövs efterannons för kontrakt som tilldelas utanför LOU:s tillämpningsområde?
Vissa typer av avtal är undantagna upphandlingslagarnas tillämpningsområde. Exempel på sådana avtal är till följd av intern upphandling enligt det så kallade Teckal-undantaget, köp eller hyra av fastighet enligt hyresundantaget eller anställningsavtal. När avtalet inte omfattas av LOU och det bakomliggande LOU-direktivets tillämpningsområde innebär det att bestämmelserna (exempelvis 10 kap. 4 § om efterannonsering) inte behöver tillämpas.

Däremot innehåller standardformuläret som efterannonsen ska vara utformad enligt en möjlighet att ange att ”kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde” som motivering till varför avtalet inte föregåtts av en annons om upphandling. Detta innebär att anskaffningar som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde kan efterannonseras, exempelvis om de avser köp av fastighet eller omfattas av de nationella bestämmelserna.

Efterannonsering av direktupphandlingar
Vi har brutit ut din fråga från det ursprungliga inlägget Vad innebär de nya reglerna om annonsering och statistik på upphandlingsområdet? i vår Frågeportal eftersom den tråden huvudsakligen rör frågan om vilka direktupphandlingar (under tröskelvärdet) som ska efterannonseras.
 
Källhänvisningar
  • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlingar ska efterannonseras
  • 10 kap. 5 a § LOU - alla efterannonser ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • Artikel 50 andra stycket samt bilaga V del D punkt 7 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vid förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling ska en motivering lämnas. Se även Standardformulär 3 bilaga D1 som finns publicerad på SIMAP:s webbplats.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

02 februari 2021 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Hej! Behöver tilldelning av kontrakt vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktivstyrd direktupphandling) under tröskelvärdet (2 197 545 SEK) efterannonseras?

Ida

03 november 2021

Hej Ida,

Vid upphandling under tröskelvärdet kan inte förhandlat förfarande utan föregående annonsering genomföras. Det är ett upphandlingsförfarande som endast är tillämpligt när upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet. Förhandlade förfaranden utan föregående annonsering ska efterannonseras (se vårt svar ovan).

En direkttilldelning vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet är en direktupphandling. Enligt det förenklade upphandlingsregelverket som träder ikraft den 1 februari 2022 ska direktupphandlingar vars värde överstiger 700 000 kr efterannonseras. Direktupphandlingar vars värde understiger 700 000 kr behöver inte efterannonseras.

Läs mer
Ta del av lagförslaget ett förenklat upphandlingsregelverk på regeringens webbplats. Läs även mer om efterannonsering av direktupphandlingar i inlägget Vad innebär de nya reglerna om annonsering och statistik på upphandlingsområdet? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningar för en direktupphandling
  • prop. 2021/22:5 s. 170, ny 19 a kap. 13 § tredje stycket  - myndigheten behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal eller när upphandlingens värde understiger 700 000 kronor.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

03 november 2021 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.