Start

Ska priset som lämnas i ramavtalet ha koppling till priserna i den förnyade konkurrensutsättningen?

Vi har fått förfrågningsunderlag från ett statligt verk där man avser upphandla ramavtal (konsulter) med ett specificerat antal leverantörer för att sedan avropa enligt förnyad konkurrensutsättning. Det finns ett antal vanliga krav som ska uppfyllas för att vara kvalificerad sedan sker utvärderingen endast på lägsta timpris.
Under anbudsarbetet har någon frågat om det är OK att sätta timpris en krona i anbudet och sedan vara fri att sätta betydligt högre pris i den förnyade konkurrensutsättningen. Svaret från upphandlaren är Ja.
Alla upphandlingar vi känner till har haft det pris man anger i anbudet som takpris vid den förnyade konkurrensutsättningen. Vad gäller, får man göra upphandlingen på det här viset och vad är i så fall meningen med att utvärdera på timpris?

Anders

Publicerad 24 februari 2021

Hej Anders,

Som vi uppfattar frågan så kommer såväl tilldelningen av ramavtalet som av de enskilda kontrakten som tilldelas i samband med den förnyade konkurrensutsättningen att ske enligt utvärderingsgrunden ”pris”. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat din fråga.

Måste det pris som lämnas i samband med ramavtalsupphandlingen ha en koppling till priset som lämnas i samband med en förnyad konkurrensutsättning?
Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i upphandlingslagstiftningen som anger att priset som lämnas i samband med ramavtalsupphandlingen ska ha en koppling till priset som lämnas vid en förnyad konkurrensutsättning. Däremot har Kammarrätten i Stockholm slagit fast att en myndighet som vill ingå ramavtal med flera leverantörer ska göra det med tillämpning av samma bestämmelser om utvärderings- och tilldelningskriterier som vid tilldelning av kontrakt.

Det kan dock ifrågasättas vilken betydelse de av leverantörerna lämnade priserna i ramavtalsupphandlingen har ifall dessa ändå kommer att ersättas i en efterföljande förnyad konkurrensutsättning. I sammanhanget kan även nämnas att LOU-direktivets definition av ramavtal är att det avser ett avtal som ingås i syfte att fastställa villkoren för tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris. Det skulle kunna tolkas som att det pris som lämnas vid upphandlingen av ramavtalet ska ha någon slags koppling till det pris som lämnas vid de förnyade konkurrensutsättningarna som sker inom ramen för ramavtalet. Såvitt vi känner till har denna fråga aldrig blivit prövad i domstol och rättsläget får därmed betraktas som oklart.

Tilldelning ska ske till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
Om det är utifrån utvärderingsgrunden pris som tilldelningen av ramavtalet och kontraktet kommer att ske och den upphandlande organisationen inte har angett någon koppling mellan dessa två prisuppgifter så är det rimligt att anta att flera leverantörer kommer att lämna nollanbud eller kanske till och med minusanbud i samband med ramavtalsupphandlingen. Risken i detta fall är då att flera leverantörer kommer att hamna på samma utvärderingspoäng och att lottning då kommer att ske för att särskilja leverantörerna åt.

Den upphandlande organisationen kan då tvingas teckna ramavtal med en eller flera leverantörer som nödvändigtvis inte är den eller de leverantörer som i samband med en förnyad konkurrensutsättning kommer att lämna det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i förhållande till samtliga leverantörer som lämnade in anbud vid själva ramavtalsupphandlingen. Möjligtvis skulle detta kunna lösas genom att den upphandlande organisationen i ramavtalsupphandlingen anger att de kommer att teckna ramavtal med samtliga leverantörer som har lämnat ett godtagbart anbud.

Läs mer om vilka möjligheter det finns att anta samtliga leverantörer som uppfyller ställda krav i inlägget Hur kan vi begränsa antalet leverantörer i ramavtalet? i vår Frågeportal, se särskilt följdfrågan i inlägget och svaret på denna.

Bestämmelserna om onormalt lågt anbud gäller även vid ramavtalsupphandlingen
Om ett anbud verkar vara onormalt lågt så har den upphandlande organisationen en skyldighet att begära att leverantören förklarar det låga priset. Kan leverantören inte på ett tillfredsställande sätt förklara det låga priset så ska organisationen förkasta anbudet. Det finns inget undantag från denna skyldighet vilket innebär att bestämmelserna om onormalt låga anbud även gäller i samband med en ramavtalsupphandling.

Läs mer om vilka skyldigheter en upphandlande organisation har att ifrågasätta onormalt låga anbud på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer om möjligheten att begära nya priser i samband med en förnyad konkurrensutsättning i inläggen Får en upphandlande myndighet efterfråga nya priser vid avrop från ett ramavtal? och Är det möjligt att begära nytt pris vid en förnyad konkurrensutsättning? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Stockholm mål nr 7398–19 – grunden för tilldelning av ett ramavtal ska vara densamma som tilldelningsgrunden som ska tillämpas i samband med en förnyad konkurrensutsättning. Utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet innefattar alltid ett pris varför priset inte får lämnas helt till avropsprocessen.
  • artikel 33 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – direktivets definition av ramavtal
  • 7 kap. 9 § fjärde punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande organisationen ska tilldela kontraktet till den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelningskriterierna för ramavtalet
  • 16 kap. 7 § lag LOU – om ett anbud förefaller vara onormalt lågt har den upphandlande organisationen en skyldighet att begära en förklaring från leverantören. Om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara det låga priset ska anbudet förkastas.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 mars 2021 (Uppdaterat 04 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.