Start

Gäller LOU vid köp inom staten?

Hej!

Det verkar som att HFD i mål nr 4998-20 säger att myndigheter inte kan eller ska tillämpa LOU när de ingår avtal med varandra? Vad gäller?

Med vänlig hälsning,

Andreas

Publicerad 11 juni 2021

Hej Andreas,

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin vägledande dom i mål HFD 2021 ref. 35 slagit fast att köp mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket. En statlig myndighet har därför inte heller rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

HFD konstaterade att de båda statliga myndigheterna ingår i samma juridiska person, staten, och att de inte kan ingå civilrättsligt bindande avtal med varandra. Inför domstol företräder de inte sig själva utan staten, inom sina respektive verksamhetsområden.

HFD framhöll vidare att det av EU-domstolens praxis (se p. 18 i domen) framgår att det upphandlingsrättsliga regelverket är tillämpligt endast med avseende på avtal som ingås mellan en upphandlande myndighet och en från den myndigheten fristående fysisk eller juridisk person. Inom en och samma juridiska person kan det inte, på det sätt som krävs, uppkomma rättsligt bindande skyldigheter vars fullgörande går att uppnå genom rättsliga åtgärder.

HFD fann därför att det upphandlingsrättsliga regelverket inte är tillämpligt på en anskaffning mellan två statliga myndigheter under regeringen.

Läs mer
Se även nyheten Ingen upphandlingsplikt mellan statliga myndigheter på vår webbplats, med anledning av HFD-domen.

Frågan har tidigare varit föremål för diskussion i bland annat Konkurrensverkets ställningstagande Omfattas en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet av upphandlingsskyldighet? (2018:1) och Upphandlingsmyndighetens yttrande till slutbetänkandet Statliga servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43).

Med vänliga hälsningar,

Rasmus

Upphandlingsjurist

11 juni 2021 (Uppdaterat 17 september 2021)

Hej,

En följdfråga till ovan frågeställning.

Gäller det även mellan statliga bolag under regeringen, kan de sälja köpa från andra statliga myndigheter utan att beakta LOU?

Lina

04 oktober 2021

Hej Lina,

Nej, ett statligt ägt bolag är en egen juridisk person och ingår inte i den juridiska personen staten.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin vägledande dom i mål nr 4998–20 slagit fast att köp mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket, se vårt svar ovan.

Det upphandlingsrättsliga regelverket ska alltså tillämpas på köp mellan en statlig myndighet och ett statligt ägt bolag. Det innebär att även de undantag som finns angivna i upphandlingslagarna (exempelvis upphandling mellan myndigheter) kan tillämpas om förutsättningarna för det aktuella undantaget är uppfyllda i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs mer om upphandling mellan statliga myndigheter i inlägget Kan statliga myndigheter lämna anbud i andra myndigheters upphandlingar? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

08 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.