Start

Gäller de grundläggande principerna vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet?

I en upphandling enligt LOU anges att:

"För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars värde understiger tröskelvärdet tillämpas endast 19 kap. 35-39 §§, vilket innebär att upphandlande myndighet kan göra en sammanvägd bedömning utan att ange viktning. Upphandlande myndighet kommer för denna upphandling att tillämpa en sammanvägd bedömning av pris, erfarenhet, kompetens, organisation, referens och krav".

Stämmer det att vid den här typen av upphandlingar så behöver inte upphandlande myndighet beskriva hur utvärderingen går till? Går detta inte emot de upphandlingsrättsliga principerna?

Jonna

Publicerad 24 juni 2021


De särskilda reglerna för upphandling av välfärdstjänster gäller endast för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022. Du kan läsa mer om det här.

Hej Jonna,

Gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet?
Vid upphandling av välfärdstjänster som understiger tröskelvärdet ska särskilda regler tillämpas. Bland annat behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna inte tillämpas, om upphandlingen saknar ett gränsöverskridande intresse. De tjänster som omfattas av de särskilda reglerna för upphandling av välfärdstjänster anges i bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ett syfte med att tillämpa särskilda regler vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet är att ge upphandlande organisationer bättre möjligheter att ta till vara de speciella mervärden leverantörer inom den idéburna sektorn och civilsamhället kan erbjuda.

Bestämt gränsöverskridande intresse
För att en upphandling ska anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse ska handeln mellan medlemsstaterna påverkas, eller i vart fall riskera att påverkas. Det innebär i korthet att upphandlingen kan bedömas vara av intresse för utländska leverantörer, som är etablerade inom EU eller EES-området.

Måste upphandlande organisationen beskriva hur utvärderingen ska gå till?
Att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte ska tillämpas vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet utan ett bestämt gränsöverskridande intresse innebär i praktiken att den upphandlande organisationen har en stor frihet att utforma upphandlingen. Upphandlingen ska som huvudregel annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte tillämpa något särskilt förfarande.

Den upphandlande organisationen måste alltjämt följa reglerna om dokumentationsplikt, vilket innebär att den upphandlande myndigheten ska dokumentera genomförandet av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor och att dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Däremot finns inget krav på att den upphandlande organisationen ska beskriva vilken metod för att utvärdera anbuden som kommer att tillämpas.

Avslutningsvis kan sägas att även om inte de grundläggande upphandlingsprinciperna är tillämpliga i en specifik upphandling så finns det bestämmelser i andra lagar som en upphandlande organisation har att förhålla sig till i samband med en upphandling. Det gäller bland annat krav på saklighet och opartiskhet. Du kan läsa mer om detta i inlägget Vilka rättsliga ramar gäller för upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet?.

Läs mer
Du kan läsa mer om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats. Där kan du även läsa mer om bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling av välfärdstjänster.

Källhänvisning
  • 19 kap. 35 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka bestämmelser som gäller vid upphandling av sådana tjänster som avses i bilaga 2 a (välfärdstjänster) och vars värde beräknas understiga tröskelvärdet (upphör gälla 1 februari)
  • 19 kap. 35 § andra stycket LOU – endast om upphandlingen har ett gränsöverskridande intresse ska de grundläggande upphandlingsprinciperna tillämpas vid en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet (upphör gälla 1 februari)
  • 19 kap. 36 § LOU – upphandlingen ska annonseras (upphör gälla 1 februari)
  • 19 kap. 39 § LOU – genomförandet av upphandlingen ska dokumenteras (upphör gälla 1 februari)
  • prop. 2017/18:158 s. 72 – syftet med särskilda regler vid upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

02 juli 2021 (Uppdaterat 15 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.