Start

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Nya, förenklade, regler gäller för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Här redogör vi för nyheterna.

Varför har reglerna ändrats?

Ett övergripande syfte med förändringarna är att göra regelverket enklare, både vad gäller utformning och innehåll. Regelverket ska bara innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna. 

I övrigt lämnar regelverket ett stort utrymme åt de upphandlande organisationerna att själva utforma varje upphandling. Det innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, har tagits bort.

Ett minskat antal regler och en större flexibilitet innebär samtidigt att större krav ställs på de upphandlande organisationerna att i upphandlingsdokumenten beskriva vad som gäller för den enskilda upphandlingen. 

Tillåtet om det tillåts enligt de direktivstyrda reglerna

Kom ihåg att det som är tillåtet på det direktivstyrda området som utgångspunkt också är tillåtet på det icke-direktivstyrda området. Detta utan att det behöver anges uttryckligen i lagstiftningen.

Vad bör man tänka på?

De nya reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats 1 februari 2022 eller senare. Därför är det bra att se över mallar för icke-direktivstyrd upphandling, styrdokument för upphandling och vilka upphandlingar som påverkas. 

Utforma och ta fram mallar för förfaranden

De nya reglerna ställer högre krav på att upphandlande organisationer beskriver upphandlingsförfarandet tydligt i upphandlingsdokumenten. Därför kan det vara bra att fundera på hur man vill utforma upphandlingsförfarandena vid icke-direktivstyrd upphandling. Det är även bra att ta fram mallar som beskriver detta på ett tydligt sätt.

Se över styrdokument för upphandling

Det kan även vara bra att se över om interna styrdokument som berör offentlig upphandling behöver revideras med anledning av regelförändringarna. Det kan exempelvis vara inköps- eller upphandlingspolicyn och de interna riktlinjerna för direktupphandling.

Se över planerade och pågående upphandlingar

Det kan även vara en god idé att se över vilka upphandlingar som påverkas så att man säkerställer att man tillämpar rätt regler i rätt upphandling.

Vilka upphandlingar påverkas?

De nya reglerna gäller för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området. Det omfattar de upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden och därför inte styrs av EU:s upphandlingsdirektiv.

De nya reglerna gäller även för och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. För dessa tjänster har EU:s upphandlingsdirektiv mycket begränsade regler.

Så påverkas de olika upphandlingslagarna

De nya reglerna gäller främst upphandling enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

De nya reglerna om efterannonsering gäller dock även för upphandlingar enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

När började upphandlingar omfattas av reglerna?

De nya reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats den 1 februari 2022 och därefter. De äldre reglerna gäller för upphandlingar som påbörjades före den 1 februari 2022.

Regler för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022

Övergångsbestämmelser – när anses en upphandling vara påbörjad?

En upphandling anses påbörjad när den upphandlande organisationen beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att organisationen tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser.

Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om ny eller äldre lagstiftning ska tillämpas på en upphandling, det vill säga hur motsvarande övergångsregler ska förstås (HFD 2013 ref. 31). 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör den tidpunkt när en upphandling har påbörjats sammanfalla med tidpunkten för när en upphandlande organisations beslut kan bli föremål för överprövning. 

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till EU-domstolens avgörande i mål C-26/03 Stadt Halle. Av det avgörandet framgår det att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då rent interna överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför en upphandling.

Ett upphandlingsförfarande får därmed, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, anses ha påbörjats när den upphandlande organisationen beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande. Detta beslut ska också ha kommit till kännedom utåt genom att organisationen tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser.

Notera att det inte bara är lagenliga upphandlingsförfaranden som avses. Även beslut om otillåtna direktupphandlingar kan omfattas. Det blir aktuellt om en direktupphandling senare visar sig vara otillåten.

Ett nytt regelverk – övergripande frågor

Här beskriver vi övergripande frågor om det nya regelverket, bland annat vad gäller lagarnas struktur, reglernas tillämpningsområde samt vissa bestämmelser som är gemensamma för annonspliktiga icke-direktivstyrda upphandlingar och direktupphandlingar.

Annonspliktig icke-direktivstyrd upphandling

Här beskriver vi vad de nya reglerna innebär för annonspliktiga icke-direktivstyrda upphandlingar. De bestämmelser om förfarandet som framgår av lag, liksom de förfarandebestämmelser som har tagits bort, beskriver vi dock separat under rubriken ”Bestämmelser om förfarandet för icke-direktivstyrd upphandling”.

Bestämmelser om förfarandet för icke-direktivstyrd upphandling

Det finns fortfarande bestämmelser om hur icke-direktivstyrda upphandlingar får gå till även om reglerna om att använda särskilda förfaranden har tagits bort. Här beskriver vi bestämmelserna om förfarandet som framgår av de nya reglerna och de förfarandebestämmelser som inte längre anges.

Direktupphandling

Här beskriver vi vad de nya reglerna innebär för direktupphandlingar.

Utökad möjlighet i LUF att övergå till förhandlat förfarande utan annonsering

Genom det nya regelverket har även en förändring införts på det direktivstyrda området. Enligt det nya regelverket är det möjligt att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid direktivstyrd upphandling enligt LUF, om det vid ett förfarande med föregående annonsering inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud. Enligt de äldre reglerna fanns denna möjlighet bara när ett öppet eller ett selektivt förfarande hade använts.