Start

Urvalsförfarande

Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande organisationen bjuder in vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Denna sida gäller för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler. Sidan uppdateras inte efter detta datum.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

När får det användas? 

Den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) får alltid använda sig av detta förfarande vid upphandling under tröskelvärdena och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.  

Aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

Så går det till 

Förfarandet delas upp i två steg på samma sätt som vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.  

I det första steget kan alla leverantörer som är intresserade ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande organisationen gör därefter en första leverantörskvalificering. De som kvalificerar sig bjuds sedan in i nästa fas.  

Annonsering vid urvalsförfarande 

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande organisationen publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. En annons om ett urvalsförfarande ska innehålla uppgift om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande organisationen. Den ska även innehålla information om 

 • hur en anbudsansökan får lämnas 
 • den dag då ansökan senast ska ha kommit in 
 • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande. 

Annonsera upphandlingen

Vid upphandling enligt LOU och LUF ska den upphandlande organisationen som huvudregel med elektroniska medel ge tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen. 

Elektronisk upphandling 

Tidsfrister vid urvalsförfarande 

Det finns inga fastställda tidsfrister för att komma in med anbud vid urvalsförfarande. Anbudssökande och anbudsgivare ska dock ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansökningar får aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag då ansökningsinbjudan annonserats. 

Begränsad kontroll 

En upphandlande organisation får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska i så fall ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.  

Handlingarna ska begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som den upphandlande organisationen avser att bjuda in att lämna anbud. 

Möjlighet att begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud 

Det är möjligt att begränsa antalet anbudssökande som kan bjudas in att lämna anbud. Antalet leverantörer ska då bestämmas med hänsyn till det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås. 

Utmärkande med förfarandet

 • Den upphandlande organisationen får förhandla med anbudsgivarna i enlighet med vad som angivits i upphandlingsdokumenten. 
 • Den upphandlande organisationen får begränsa antalet leverantörer som den avser att bjuda in till anbudsgivning, vilket kan vara lämpligt i de fall man förväntar sig att få in många anbud. Det förutsätter dock att detta angetts upphandlingsdokumenten.  

Att tänka på 

 • Förfarandet kan vara tidskrävande före själva anbudsutvärderingen, eftersom ett urval av anbudsgivare ska bjudas in. 
 • Den upphandlande organisationen har bevisbördan för att kontraktsvärdet stämmer med det beräknade. 
 • Beräkningen av kontraktsvärdet kan överprövas. 
 • Säkerställ att upphandlingens totala kontraktsvärde under avtalsperioden beräknas på ett korrekt sätt för att inte riskera att det slutliga kontraktsvärdet hamnar över tröskelvärdena. I beräkningen av kontraktet ska även eventuella optioner under hela avtalsperioden räknas med. 

Källhänvisningar

 • 19 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU)/ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – Definition av urvalsförfarande 
 • 9 kap. 9 § LOU/LUF – Annonsering
 • 19 kap. 11–12 §§ LOU/LUF – Utformning av annonsen vid urvalsförfarande
 • 19 kap. 15 § LOU/LUF – Tidsfrister 
 • 19 kap. 20 § LOU/LUF – Begränsad kontroll