Start

Regler för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022

Nya regler gäller för upphandlingar från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. För upphandlingar som påbörjats före det gäller äldre regler. Här har vi samlat information om vad som gäller för de upphandlingar som omfattas av de äldre reglerna.

Samlat innehåll om de äldre reglerna

På Upphandlingsmyndighetens webbplats redogör vi för de regler som trädde i kraft den 1 februari 2022, om inget annat anges. På denna sida och de sidor som länkas under rubriken ”De äldre reglerna” har vi samlat information om de tidigare upphandlingsreglerna. 

Informationen är inte heltäckande

Notera att den information som vi har samlat här inte redogör för alla regler som gällde före den 1 februari 2022. 

Här hittar du de tidigare gällande reglerna:

Äldre lagtext för icke-direktivstyrda upphandlingar

Bilaga 2 a: Förteckning över välfärdstjänster

Följ rätt regler

Ett övergripande syfte med regelförändringen var att göra regelverket enklare, både vad gäller struktur och innehåll. Det nya regelverket innehåller bara 

  • de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande myndigheterna och enheterna (de upphandlande organisationerna) 
  • de regler som krävs för att skydda leverantörerna. 

I övrigt lämnar regelverket ett stort utrymme åt de upphandlande organisationerna att själva utforma varje upphandling. 

Det innebär att de äldre reglerna är mer omfattande och detaljerade. Det är därför viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för en aktuell upphandling och följa dem. 

Tänk på!

Det är viktigt att följa rätt regler för den aktuella upphandlingen. Annars riskerar man att bryta mot lagen, vilket kan leda till bland annat överprövningar och förseningar. Detta gäller särskilt om de nya reglerna felaktigt används i en upphandling som ska följa det äldre regelverket.

Om de nya reglerna

De nya reglerna som trädde i kraft den 1 februari 2022 gäller för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området. Det omfattar de upphandlingar som vi i Sverige kan fastställa nationella regler för, eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden och därför inte styrs av EU:s upphandlingsdirektiv.

De nya reglerna gäller även för och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. För dessa tjänster har EU:s upphandlingsdirektiv mycket begränsade regler.

Information om nyheterna i lagstiftningen

För vilka upphandlingar gäller de äldre reglerna?

De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats före den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjats den 1 februari 2022 och därefter. 

En upphandling anses påbörjad när den upphandlande organisationen beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att organisationen tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser.

När anses en upphandling vara påbörjad?

De äldre reglerna

Som vi skrivit ovan är de äldre reglerna mer omfattande och mer detaljerade än de nya reglerna. Det är därför viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för en aktuell upphandling och följa de reglerna.

Några av de mer betydande skillnaderna mellan de äldre reglerna och de nya listar vi här nedan. 

Kom ihåg att detta gäller för icke-direktivstyrda upphandlingar, det vill säga upphandlingar under tröskelvärdena och sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Förfaranden

Det finns enligt de äldre reglerna en skyldighet att tillämpa vissa bestämda förfaranden, såsom förenklat förfarande eller urvalsförfarande.

Förenklat förfarande

Urvalsförfarande

Ramavtal

Ramavtal regleras, bland annat hur lång tid ett ramavtal som huvudregel får löpa.

Regleringen sker genom hänvisning till flertalet av de direktivstyrda bestämmelserna om ramavtal.

Elektronisk kommunikation

All kommunikation ska som huvudregel ske elektroniskt med hjälp av allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Tidsfrister

Tidsfristen för anbudsansökningar vid urvalsförfarande får aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad.

Uteslutning av leverantörer

  • Leverantörer ska uteslutas om denne eller dennes företrädare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU och LUF samt 11 kap. 1 § LUFS.
  • Det finns ingen möjlighet att ange andra uteslutningsgrunder som ska gälla i upphandlingen, utöver de grunder som gäller på det direktivstyrda området.

Onormalt låga anbud

Det finns i vissa situationer en skyldighet att förkasta ett anbud som är onormalt lågt enligt LOU och LUF (vid upphandling enligt LUFS får ett sådant anbud förkastas).

Tilldelningskriterier, anbudsöppning och prövning

  • Det finns detaljerade bestämmelserna om tilldelningskriterier samt öppnande och prövning av anbudsansökningar och anbud.

Välfärdstjänster

  • Det finns särskilda regler om välfärdstjänster vid upphandling enligt LOU.
  • Det finns en egen bilaga för välfärdstjänster vid upphandling enligt LOU (bilaga 2 a).

Upphandling av välfärdstjänster

Bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling av välfärdstjänster

Bedöm om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse

Genomföra en upphandling med bestämt gränsöverskridande intresse

Bilaga 2 a LOU

Direktupphandling

  • Lägre direktupphandlingsgränser gäller.
  • Det finns särskilda regler om beräkningen av en direktupphandlings värde. Exempelvis finns bestämmelser om att direktupphandlingar av samma slag ska räknas ihop. Direktupphandlingens värde får inte beräknas särskilt för en självständig operativ enhet. 
  • Den nya möjlighet som finns enligt de nya reglerna att direktupphandla i samband med att en upphandling, eller ett avtals giltighet, har blivit överprövad finns inte.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Vägledning: Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag