Start

Förenklat förfarande

Vid ett förenklat förfarande har alla leverantörer rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande organisationen får förhandla med en eller flera av anbudsgivarna. Vid ett förenklat förfarande sker kvalificering och anbudsutvärdering i ett steg.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Denna sida gäller för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler. Sidan uppdateras inte efter detta datum.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

När får det användas? 

Den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) får alltid använda sig av detta förfarande vid upphandling under tröskelvärdena och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

Så går det till 

Alla leverantörer har rätt att lämna anbud vid ett förenklat förfarande. Den upphandlande organisationen får förhandla med en eller flera av anbudsgivarna i enlighet med vad som angivits i upphandlingsdokumenten. Kvalificering och anbudsutvärdering genomförs i ett steg.  

Annonsering vid förenklat förfarande 

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande organisationen begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. 

Annonsen vid förenklat förfarande ska innehålla uppgift om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande organisationen. Den ska även innehålla information om 

 • hur anbud får lämnas 
 • den dag då anbud senast ska ha kommit in 
 • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande. 

Annonsera upphandlingen

Vid upphandling enligt LOU och LUF ska den upphandlande organisationen som huvudregel med elektroniska medel ge tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen. 

Elektronisk upphandling

Tidsfrister vid förenklat förfarande 

Det finns inga fastställda tidsfrister för att komma in med anbud vid förenklade förfaranden. Anbudsgivare ska däremot alltid ges skälig tid att komma in med anbud. 

Begränsad kontroll 

En upphandlande organisation får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.  

Handlingarna ska begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som den upphandlande organisationen avser att bjuda in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som organisationen avser att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet. 

Utmärkande med förfarandet 

Den upphandlande organisationen får förhandla med anbudsgivarna i enlighet med vad som angivits i upphandlingsdokumenten. 

Att tänka på 

 • Den upphandlande organisationen bör veta relativt väl vad som ska upphandlas. 
 • Ett förenklat förfarande kan bli tidskrävande om det finns ett stort antal leverantörer inom området som lämnar anbud. 
 • Den upphandlande organisationen har bevisbördan för att kontraktsvärdet stämmer med det beräknade.  
 • Beräkningen av kontraktsvärdet kan överprövas. 
 • Säkerställ att upphandlingens totala kontraktsvärde under avtalsperioden beräknas på ett korrekt sätt för att inte riskera att det slutliga kontraktsvärdet hamnar över tröskelvärdena. I beräkningen av kontraktet ska även eventuella optioner under hela avtalsperioden räknas med. 

Källhänvisningar

 • 19 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/ Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – Definition av förenklat förfarande 
 • 19 kap. 9 § LOU/LUF – Annonsering 
 • 19 kap. 11–12 §§ LOU/LUF – Utformning av annonsen vid förenklat förfarande 
 • 19 kap. 15 § LOU/LUF – Tidsfrister 
 • 19 kap. 20 § LOU/LUF – Begränsad kontroll