Start

Genomföra en upphandling med bestämt gränsöverskridande intresse

Här berättar vi om vad det innebär i praktiken att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska tillämpas när en upphandling av en välfärdstjänst som beräknas understiga tröskelvärdet har ett bestämt gränsöverskridande intresse.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Denna sida gäller för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler. Sidan uppdateras inte efter detta datum.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Få förfaranderegler för välfärdstjänster under tröskelvärdet 

Upphandlingar av välfärdstjänster som beräknas understiga tröskelvärdet ska genomföras enligt 19 kapitlet 35–39 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Det gäller även när en sådan upphandling har ett bestämt gränsöverskridande intresse. 

Det finns bara ett fåtal förfaranderegler när det gäller upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet. Dessa upphandlingar skiljer sig därmed från andra upphandlingar enligt 19 kapitlet LOU. Till exempel ska upphandlingar av välfärdstjänster som överstiger tröskelvärdet följa bestämmelser om förfaranden, tidsfrister, anbudsprövning, tilldelning av kontrakt med mera. 

I vissa fall – men inte i samtliga – reglerar dock dessa sistnämnda bestämmelser vad de grundläggande upphandlingsprinciperna innebär. Att beakta dessa bestämmelser när man genomför en upphandling av en välfärdstjänst med ett bestämt gränsöverskridande intresse är därför inte fel. 

Europeiska kommissionen har gett vägledning 

Europeiska kommissionen har i ett tolkningsmeddelande informerat om hur man bör genomföra en upphandling som har ett bestämt gränsöverskridande intresse och som därmed omfattas av de grundläggande upphandlingsprinciperna. 

Tolkningsmeddelandet kan användas som utgångspunkt för hur man genomför upphandlingar av välfärdstjänster med bestämt gränsöverskridande intresse. Detta tas upp i betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44), s. 264–265. 

Sammanfattningsvis innehåller tolkningsmeddelandet nedanstående moment. 

Relaterade länkar och dokument

Källhänvisningar

  • 19 kapitlet 35–39 §§ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – Upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a vars värde beräknas understiga tröskelvärdet 
  • Kommissionens tolkningsmeddelande (2006/C 179/02) om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling 
  • Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44), s. 264–265 
  • 20 kapitlet LOU – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd