Start

Upphandling av välfärdstjänster

För upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet på 7,7 miljoner kronor gäller särskilda regler. Det finns också möjlighet att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Denna sida gäller för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler. Sidan uppdateras inte efter detta datum.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Vilka tjänster omfattas? 

De särskilda reglerna gäller för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster, det vill säga cirka 7,7 miljoner kronor.  

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser 

De tjänster som omfattas av de särskilda reglerna för upphandling av välfärdstjänster anges i bilaga 2 a till LOU. 

Att tänka på

Notera att både bilaga 2 och 2a till LOU innehåller beskrivningen ”Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning”. CPV-koderna som anges i anslutning till respektive beskrivning är dock olika.   

Vad innebär reglerna? 

Kortfattat innebär reglerna att upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande, exempelvis förenklat förfarande. 

Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings- och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Bestämt gränsöverskridande intresse innebär enkelt förklarat att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och EES.  

Bestämt gränsöverskridande intresse 

De grundläggande upphandlingsprinciperna  

Vilka regler gäller för välfärdstjänster under tröskelvärdet?  

Oavsett om upphandlingen bedöms ha ett gränsöverskridande intresse eller inte finns det ett antal regler som den upphandlande myndigheten ska följa.  

Annonsering 

Upphandlingar av välfärdstjänster ska som huvudregel annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig, precis som vid annan upphandling under tröskelvärdet. 

Undantag från annonsering 

Upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger cirka 2,2 miljoner kronor är dock undantagna från annonseringsskyldigheten. Det innebär att upphandlingar av välfärdstjänster till ett värde som understiger cirka 2,2 miljoner kronor, precis som direktupphandlingar, inte behöver annonseras. 

Om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl är det tillåtet att genomföra en direktupphandling av välfärdstjänster även om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen, precis som vid upphandling av andra typer av tjänster. 

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 

Direktupphandling 

Information till leverantörer  

Upphandlande myndigheter ska informera anbudsgivare om beslut att tilldela kontrakt eller ramavtal och beslut att avbryta en upphandling, precis som vid annan upphandling. 

Tilldelningsbeslut 

Avbryta en upphandling 

Dokumentation  

För upphandlingar var värde överstiger 100 000 kronor gäller krav på dokumentation.  

 Dokumentationsplikt 

Överprövning, skadestånd och tillsyn 

Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd är tillämpliga även vid upphandlingar av välfärdstjänster. Om en direktupphandling har genomförts behöver avtalsspärr inte användas. 

Ett avtal som har ingåtts i strid med bestämmelserna om annonsering eller avtalsspärr ska kunna ogiltigförklaras av en domstol. Dessutom är bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift och tillsyn i LOU möjliga att tillämpa. 

Överprövning 

Upphandlingsskadeavgift 

Reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster 

Det finns en möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.  

Bestämmelserna innebär en möjlighet att reservera deltagande i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till organisationer som uppfyller följande krav:  

  • Syftet med organisationen ska vara kopplat till tjänstens tillhandahållande.  
  • Organisationens vinst ska återinvesteras.  
  • Organisationens lednings- och ägarstruktur ska vara grundad på personalens ägande eller aktivitet.  

Detta gäller vissa tjänster som anges med CPV-koder i 19 kapitlet 6 a §§ i LOU. Det finns begränsningar när det gäller avtalets löptid och möjlighet att tilldela samma organisation ett nytt avtal genom reserverad upphandling. Löptiden för ett avtal som har upphandlats med stöd av bestämmelsen får inte överstiga tre år. En organisation som har tilldelats ett avtal med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren kan inte på nytt tilldelas ett avtal på samma sätt av samma upphandlande myndighet. Det finns dock inget hinder mot att en organisation som först tilldelats ett avtal genom en reserverad upphandling sedan tilldelas ett avtal för samma tjänst genom en vanlig upphandling.  

Varför har vi särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster? 

De särskilda reglerna om upphandling av välfärdstjänster utgår ifrån Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38) och betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). 

 Syftet med ett förenklat regelverk för upphandling av välfärdstjänster är att förbättra möjligheterna att inom ramen för upphandlingsregelverket ta tillvara de särskilda mervärden som leverantörer inom den idéburna sektorn och civilsamhället kan erbjuda. Det skulle kunna bidra till att öka kvalitet och mångfald inom välfärden, inte minst på kommunal nivå. 

 Det är även en allmän strävan från regeringens sida att möjliggöra för en mångfald av leverantörer att delta i offentliga upphandlingar. Ett förenklat och mer flexibelt regelverk bedömdes även kunna gynna både upphandlande myndigheter och alla typer leverantörer, och på så sätt bidra till att upphandlingarna leder till en bättre kvalitet. 

Relaterade länkar och dokument

Källhänvisningar

  • 19 kap. 35–39 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet 
  • 19 kap. 6a–6b §§ LOU – reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster