Start

Vad gäller om vi vill upphandla tjänster för vaccinering på arbetsplatser?

De särskilda reglerna för upphandling av välfärdstjänster gäller endast för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022. Läs mer om de nya upphandlingsreglerna på vår webbplats. Bestämmelserna som redogörs nedan i 19 kap. LOU avser de äldre bestämmelserna. 


Allmänt om tjänster som avser vaccination 
Tjänsten ”vaccinering” eller ”vaccinationstjänst” finns inte i den så kallade CPV-kodsförordningen. Hälsovårdstjänster (85100000–9), inklusive bland annat Företagshälsovård (85147000-1) är dock så kallade välfärdstjänster enligt bilaga 2 a (nuvarande bilaga 2) till lagen om offentlig upphandling. Direktupphandlings­gränsen för dessa tjänster är för närvarande 2 156 469 kr och tröskelvärdet är 7 701 675 kr.

Vad gäller upphandlingar av vaccinationstjänster där värdet överstiger direktupphandlingsgränsen och men understiger tröskelvärdet gäller att regionen ska informera om upphandlingen genom att publicera en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Därutöver gäller i princip inga förfaranderegler för upphandlingen även om reglerna om rättsmedel med mera är tillämpliga. Vidare behöver de grundläggande principerna för upphandling endast tillämpas om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse.

Om värdet av vaccinationstjänsten i stället överstiger tröskelvärdet gäller att upphandlingen ska annonseras i den europeiska databasen TED och att även att övriga förfaranderegler i 19 kap. LOU ska iakttas. Förutsättningarna för direktupphandling på grund av synnerlig brådska eller synnerliga skäl är dock utformade på samma sätt som under tröskelvärdet.

Läs mer om bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

Direktupphandling av vaccinationstjänster när värdet understiger direktupphandlingsgränsen
Som framgår ovan kan tjänster som avser vaccinationer på arbetsplatser direktupphandlas om värdet av tjänsten (avtalet) understiger 2 156 469 kr (19 kap. 7 § tredje stycket och 36 § andra stycket 3 LOU). Vid beräkningen av värdet av en direktupphandling gäller att regionen ska räkna samman värdet av andra direktupphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret. Här bör även påpekas att hur en region internt är organiserad kan ha betydelse för frågan om beräkning av värdet av en vaccinationstjänst understiger direktupphandlingsgränsen.

Läs mer om detta i inlägget En kommun men alla nämnder anses som separata upphandlande myndigheter? i vår Frågeportal.

Direktupphandling av vaccinationstjänster när värdet överstiger direktupphandlingsgränsen
När värdet av tjänsten överstiger detta belopp finns endast möjlighet att direktupphandla i undantagsfall. Allmänt gäller att förutsättningar för direktupphandling ska tillämpas restriktivt och att det är regionen som har bevisbördan för att förutsättningarna för att använda detta förfarande är uppfyllda. Bedömningen ska vidare göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Detta kan få till följd att förutsättningarna för att använda direktupphandling kan variera även över tid.

Direktupphandling kan enligt 19 kap. 7 § tredje stycket och 36 § andra stycket 3 LOU användas om det finns synnerliga skäl.

Det finns även en möjlighet att med stöd av 19 kap. 7 § tredje stycket och 36 § tredje stycket samt 6 kap. 15 §§ LOU använda direktupphandling om anskaffningen är absolut nödvändig och det på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myndigheten är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid annonserad upphandling.

Läs mer om synnerliga skäl i inlägget Direktupphandling på grund av synnerliga skäl i vår Frågeportal och om förutsättningarna för synnerlig brådska på vår webbplats.

Särskilt om direktupphandling av vaccinationstjänster på grund av synnerlig brådska
Vad närmare gäller förutsättningarna för direktupphandling av vaccinationstjänster på grund av synnerlig brådska gäller fyra kriterier, som alla måste vara uppfyllda för att direktupphandling ska kunna genomföras på denna grund. Bedömningen måste göras från fall till fall.

Skyddet av människors hälsa är en sådan omständighet som kan medföra att anskaffningen är absolut nödvändig. Om det också är absolut nödvändigt att ingå just avtal om vaccinationstjänster på arbets­platser för att motverka smittspridningen kan bland annat bero på hur starka de epidemiologiska skälen för att genomföra vaccineringar mot covid-19 på utvalda arbetsplatser är. Denna bedömning kan variera även över tid.

Vad gäller frågan om det är omöjligt att hålla tidsfristerna vid annonserad upphandling bör särskilt beaktas att tidsfristerna vid annonsering av upphandlingar av välfärdstjänster generellt bör kunna hållas mycket korta om det är fråga om ett brådskande behov. Som jämförelse kan nämnas att vid annonsering av ett påskyndat öppet förfarande kan anbudstiden begränsas till 15 dagar.

Behovet av att direktupphandla avtal på grund av synnerlig brådska förutsätter vidare att brådskan inte får bero på omständigheter som kan tillskrivas och hade kunnat förutses av myndigheten. I detta fall kan bland annat vad som varit känt kring tillgång till vaccin, hur de olika vaccinen kan användas samt utformning av riktlinjer och rekommendationer i övrigt angående vaccineringarna påverka bedömningen. EU-domstolen har i målet C-107/92 bedömt att om behovet av en anskaffning varit känd under en längre tid så talar det för att detta kriterium inte är uppfyllt.

Slutligen måste det finns ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen som gör direktupphandling nödvändig.

Ändringar av befintliga avtal om vaccinationstjänster
En rad regioner har redan upphandlat tjänster för vaccinering mot covid-19. Frågan kan därmed uppkomma om dessa avtal kan ändras så att vaccinationer i stället ska ske på vissa angivna arbets­platser.

Vad gäller denna fråga hänvisar vi till vårt generella stöd om ändringar av avtal samt vår vägledning om ändringar av avtal på grund av covid-19 som finns publicerade på vår webbplats.

Det bör också framhållas att regionen vid ett eventuellt ingående av avtal om vaccinationstjänster med ytterligare företag än de som regionen redan har upphandlat bör säkerställa att den inte gör sig skyldig till brott mot tidigare ingångna avtal.

Rättsmedel 
Oavsett valet av upphandlingsförfarande gäller att regionens beslut under upphandlingen kan bli föremål för överprövning. Om regionen ingår avtal i en direktupphandling kan en leverantör i stället ansöka om överprövning av det avtalets giltighet (20 kap. 13 § LOU. Om rätten anser att förutsättningarna för direktupphandling inte varit uppfyllda kan den förklara att avtalet är ogiltigt. Rätten ska dock avstå från att förklara avtalet ogiltigt om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Här kan påpekas att som exempel på situationer där det möjligen kan föreligga ett sådant tvingande allmänintresse är om det snabbt behövs vaccin. Om rätten förklarar att avtalet ska bestå på grund av tvingande skäl till ett allmänintresse gäller att Konkurrensverket ska ansöka om att regionen ska betala en upphandlings­skadeavgift (21 kap. 1 § 2 LOU).

Läs mer om när ett avtal inte får ogiltigförklaras på vår webbplats.

Källhänvisningar
 • CPV-kodsförordningen – förteckning över de koder som ska användas vid direktivstyrd annonserad upphandling
 • 19 kap. 36 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonsering av upphandlingar av välfärdstjänster under tröskelvärdet
 • 19 kap. 8 § tredje stycket LOU – beräkningen av värdet av en direktupphandling
 • EU-domstolens som i mål C-107/92 - att den upphandlande myndigheten känt till behovet under en längre tid påverkar bedömningen av om det föreligger synnerlig brådska
 • 6 kap. 15 § LOU – förutsättningar för direktupphandling (”förhandlat förfarande utan föregående annonsering”) på grund av synnerlig brådska
 • 17 kap. 8–16 §§ LOU – bestämmelser om ändringar av kontakt och ramavtal
 • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – direktupphandling om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet
 • 19 kap. 36 § andra stycket 3 LOU – direktupphandling om värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet
 • 20 kap. 13 § LOU – överprövning av ett avtals giltighet
 • skäl 100 i LOU-direktivet och prop. 2015/16:195 s. 1089 - om det snabbt behövs vaccin kan det möjligen föreligga tvingande hänsyn till ett allmänintresse
 • 21 kap. 1 § 2 LOU – om rätten förklarar att avtalet ska bestå på grund av tvingande skäl till ett allmänintresse ska Konkurrensverket ansöka om att den upphandlande myndigheten ska betala en upphandlings­skadeavgift.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 20 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.