Start

Bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling av välfärdstjänster

Om värdet av en upphandling av välfärdstjänster understiger tröskelvärdet på cirka 7,7 miljoner och saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse behöver inte de grundläggande upphandlingsprinciperna tillämpas. Ett bestämt gränsöverskridande intresse betyder att det kan finnas utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Denna sida gäller för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler. Sidan uppdateras inte efter detta datum.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Vad innebär det när bestämt gränsöverskridande intresse saknas? 

När en upphandling av välfärdstjänster som understiger tröskelvärdet saknar bestämt gränsöverskridande intresse behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna inte tillämpas.  

Observera att alla tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att principerna ska kunna frångås. Därför är det viktigt att upphandlande myndigheter har kännedom om begreppet bestämt gränsöverskridande intresse samt när och hur en sådan bedömning görs. 

De grundläggande upphandlingsprinciperna 

Vilka regler gäller för välfärdstjänster under tröskelvärdet?

När finns det ett bestämt gränsöverskridande intresse? 

Handlar om potentiellt intresse från utländska leverantörer 

För att en upphandling ska anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse ska handeln mellan medlemsstaterna påverkas. Med andra ord har en upphandling ett bestämt gränsöverskridande intresse när det kan finnas utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. 

Med utländska leverantörer avses leverantörer som är etablerade i ett annat EU-land eller EES-land än det land där den upphandlande myndigheten finns och avtalet ska tilldelas. Ett svenskt dotterbolag till ett utländskt moderbolag avses till exempel inte. Syftet med bedömningen är att utländska leverantörer inte ska förbli ovetande om en upphandling som de eventuellt skulle vara intresserade av att delta i.  

Bedöm om det finns ett bestämt gränsöverskridande intresse  

Genomföra en upphandling med bestämt gränsöverskridande intresse 

EU:s tröskelvärden hjälper oss att veta när det finns ett gränsöverskridande intresse 

Alla upphandlingar som ska genomföras enligt LOU och överstiger ett visst tröskelvärde ska annonseras inom EU. Där har det alltså redan gjorts en bedömning att det finns ett intresse från utländska leverantörer. Men även en upphandling som understiger tröskelvärdet kan ha ett gränsöverskridande intresse. Det framgår av ett flertal avgöranden från EU-domstolen. 

Välfärdstjänster kan ha ett bestämt gränsöverskridande intresse 

I den svenska lagstiftningen har vi särskilda nationella regler för sociala tjänster och andra särskilda tjänster samt välfärdstjänster. Reglerna finns samlade i kapitel 19 i LOU. Vilka tjänster som avses framgår av bilaga 2 och 2 a till LOU. Det är tjänsterna i bilaga 2 a som är välfärdstjänster. 

I det EU-direktiv som ligger till grund för LOU står det att personliga tjänster på grund av sin natur har en begränsad gränsöverskridande dimension. Som exempel ges vissa sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och utbildningstjänster. Dessutom står det att personliga tjänster under EU:s tröskelvärde för dessa (cirka 7,7 miljoner kronor) inte brukar vara av intresse för leverantörer från andra medlemsstater annat än om det finns konkreta indikationer på motsatsen. Att det inte finns ett bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandling under tröskelvärdet har bedömts gälla för upphandling av samtliga tjänster som omfattas av direktivens så kallade enklare reglering, exempelvis välfärdstjänsterna. 

Även om det finns ett antagande om att det gränsöverskridande intresset är begränsat för välfärdstjänster går det inte att säga att det alltid är så. Det är konkreta omständigheter i det enskilda fallet som avgör om en upphandling har ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte. Det framgår av EU-domstolens praxis. 

Regler för upphandling av välfärdstjänster  

Andra regler gäller även när principerna kan frångås

Kom ihåg att även när de grundläggande upphandlingsprinciperna inte behöver följas så måste den upphandlande myndigheten fortfarande beakta andra lagar och regler som ska säkerställa att 

  • den upphandlande myndigheten är objektiv och opartisk 
  • konkurrensen på marknaden inte snedvrids. 

Det handlar exempelvis om förvaltningslagen, konkurrenslagstiftningen och statsstödsreglerna

Relaterade länkar och dokument

Källhänvisningar

  • 19 kapitlet 35 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Bestämmelser i LOU som gäller vis upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a vars värde beräknas understiga tröskelvärdet 
  • Skäl 114 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) - personliga tjänster under tröskelvärdet brukar inte vara av intresse för leverantörer från andra medlemsstater annat än om det finns konkreta indikationer på motsatsen 
  • Betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44) s. 269 - att det inte finns ett bestämt gränsöverskridande intresse vid upphandlingar under tröskelvärdet har bedömts gälla för samtliga tjänster som omfattas av direktivens så kallade enklare reglering, exempelvis välfärdstjänsterna.