Start

Bilaga 2 a: Förteckning över välfärdstjänster

Här hittar du bilaga 2 a till lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Notera att bilagan bara gäller för upphandlingar som är påbörjade före 1 februari 2022. I de nya och förenklade reglerna för offentliga upphandlingar har de tjänster som räknas upp i denna bilaga flyttats över till bilaga 2.

Innehåll på denna sida

Denna sida gäller för upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022 

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler. Sidan uppdateras inte efter detta datum.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Förteckning över välfärdstjänster
Beskrivning CPV-kod
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster

75200000-8 Samhällstjänster

75231200-6 Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar

75231240-8 Skyddstillsyn

79611000-0 Jobbsökningstjänster

79622000-0 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal

79624000-4 Förmedling av vårdpersonal

79625000-1 Förmedling av läkare

 

85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård

85100000-0 Hälsovårdstjänster

85110000-3 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster

85111000-0 Sjukhustjänster

85111100-1 Kirurgisk sjukhusvård

85111200-2 Läkarvård på sjukhus

85111300-3 Gynekologisk sjukhusvård

85111310-6 Provrörsbefruktning

85111320-9 Förlossningsvård

85111400-4 Sjukhusrehabilitering

85111500-5 Mentalvård på sjukhus

85111600-6 Ortopediska tjänster

85111700-7 Syrgasbehandling

85111800-8 Patologiska tjänster

85111810-1 Blodanalys

85111820-4 Bakteriologisk analys

85111900-9 Sjukhusdialys

85112000-7 Stödtjänster på sjukhus

85112100-8 Leverans av sänglinne till sjukhus

85112200-9 Öppenvård

85120000-6 Läkarvård och tillhörande tjänster

85121000-3 Läkarmottagnings-tjänster

85121100-4 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare

85121200-5 Medicinska specialisttjänster

85121210-8 Gynekologisk vård eller förlossningsvård

85121220-1 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet

85121230-4 Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård

85121231-1 Hjärtsjukvård

85121232-8 Specialiserad lungsjukvård

85121240-7 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård

85121250-0 Gastroenterologisk eller geriatrisk vård

85121251-7 Gastroenterologisk vård

85121252-4 Geriatrisk vård

85121270-6 Psykiatrisk eller psykologisk vård

85121271-3 Hem för vård av psykiskt störda personer

85121280-9 Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård

85121281-6 Ögonsjukvård

85121282-3 Hudsjukvård

85121283-0 Ortopedisk vård

85121290-2 Pediatrisk eller urologisk vård

85121291-9 Pediatrisk vård

85121292-6 Urologisk vård

85121300-6 Kirurgiska specialisttjänster

85130000-9 Tandläkarvård och tillhörande tjänster

85131000-6 Tandläkarvård

85131100-7 Tandreglering

85131110-0 Tandregleringskirurgi

85140000-2 Diverse hälsovård

85141000-9 Tjänster utförda av vårdpersonal

85141100-0 Barnmorsketjänster

85141200-1 Sjukskötersketjänster

85141210-4 Vård i hemmet

85141211-1 Dialys i hemmet

85141220-7 Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor

85142000-6 Paramedicinska tjänster

85142100-7 Sjukgymnasttjänster

85142200-8 Homeopatiska tjänster

85142300-9 Hygientjänster

85142400-0 Hemleverans av inkontinensprodukter

85143000-3 Ambulanstjänster

85144000-0 Patientvård på sjukhus eller i hemmet

85144100-1 Patientvård i hemmet

85145000-7 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier

85146000-4 Tjänster utförda av blodbanker

85146100-5 Tjänster utförda av spermabanker

85146200-6 Tjänster utförda av organbanker

85147000-1 Företagshälsovård

85148000-8 Medicinsk analys

85149000-5 Farmaceutiska tjänster

85150000-5 Medicinsk bildbehandling

85160000-8 Optikertjänster

85170000-1 Akupunktur och kiropraktik

85171000-8 Akupunktur

85172000-5 Kiropraktik

85200000-1 Veterinärstjänster

85210000-3 Anläggningar för husdjursuppfödning

85300000-2 Socialvård och tillhörande tjänster

85310000-5 Socialt arbete

85311000-2 Social omsorg med inkvartering

85311100-3 Äldreomsorg

85311200-4 Social omsorg för handikappade

85311300-5 Barn- och ungdomsomsorg

85312000-9 Socialvård utan inkvartering

85312100-0 Tjänster för dagcentrer

85312110-3 Barnomsorg inom förskola

85312120-6 Dagvård för handikappade barn och ungdomar

85312200-1 Hemkörning av varor

85312300-2 Vägledning och rådgivning

85312310-5 Vägledning

85312320-8 Rådgivning

85312330-1 Familjeplanering

85312400-3 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner

85312500-4 Rehabiliteringstjänster

85312510-7 Yrkesrehabilitering

85320000-8 Socialvård

85321000-5 Administration inom socialtjänsten

85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram

85323000-9 Kommunal hälso- och sjukvård

98133100-5 Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen

98133000-4 Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer

98200000-5 Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter

98500000-8 (Privata hushåll med anställd personal)

 

98513000-2 Arbetskrafttjänster för hushåll

98513100-3 Bemanningstjänster för enskilda

98513200-4 Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda

98513300-5 Tillfällig personal för hushåll

98513310-8 Hemhjälp

98514000-9 Hemtjänst

Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning

85321000-5 Administration inom socialtjänsten

85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram

75000000-6 (Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster)

75121000-0 Utbildningsadministration

75122000-7 Hälsovårdsförvaltning

 

80000000-4 Undervisning och utbildning

80100000-5 Grundskoleundervisning

80110000-8 Förskoleundervisning

80200000-6 Högstadie- och gymnasieundervisning

80210000-9 Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå

80211000-6 Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå

80212000-3 Yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå

80300000-7 Högre utbildning

80310000-0 Undervisning i ungdomsskola

80320000-3 Medicinsk utbildning

80330000-6 Säkerhetsutbildning

80340000-9 Speciella undervisningstjänster

80400000-8 Vuxen- och annan undervisning

80410000-1 Diverse skoltjänster

80411000-8 Trafikskoletjänster

80411100-9 Tjänster för körkortsprov

80411200-0 Körlektioner

80412000-5 Flygutbildning

80413000-2 Seglarskoletjänster

80414000-9 Dykskoletjänster

80415000-6 Skidskoletjänster

80420000-4 E-lärande

80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå

80490000-5 Drift av undervisningsanstalt

80500000-9 Utbildningstjänster

80510000-2 Specialutbildning

80511000-9 Personalutbildning

80512000-6 Hunddressyr

80513000-3 Ridskoletjänster

80520000-5 Utbildningslokaler/system

80521000-2 Utbildningsprogram

80522000-9 Utbildningsseminarier

80530000-8 Yrkesutbildning

80531000-5 Industriell och teknisk yrkesutbildning

80531100-6 Industriell yrkesutbildning

80531200-7 Teknisk yrkesutbildning

80532000-2 Chefsutbildning

80533000-9 Introduktion och utbildning av datoranvändare

80533100-0 Datautbildning

80533200-1 Datakurser

80540000-1 Miljöutbildning

80550000-4 Säkerhetsövningar

80560000-7 Övningar i sjukvård och första hjälpen

80561000-4 Vårdutbildning

80562000-1 Första hjälpen-utbildning

80570000-0 Personlighetsutvecklande utbildning

80580000-3 Tillhandahållande av språkkurser

80590000-6 Handledning

80600000-0 Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel

80610000-3 Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning

80620000-6 Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition

80630000-9 Utbildning och simulering: militärfordon

80640000-2 Utbildning och simulering: örlogsfartyg

80650000-5 Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster

80660000-8 Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk