Start

Hur lång löptid får kontrakt som tilldelas i ett dynamiskt inköpssystem ha?

Hej,
Har en fråga om DIS, skulle det vara möjligt att använda sig av DIS när det kommer till städtjänster. Idag gör vi förnyad konkurrensutsättning på fyra år för varje objekt/verksamhet i staden och upphandlar om ramavtalet var fjärde år. Vi ska nu upphandla om ramavtalet och funderar på andra möjligheter då branschen ändras mycket och snabbt. Är det möjligt att göra DIS med längre löptid och därigenom göra FKU från DIS istället med de aktuella leverantörerna som är anslutna? Är det möjligt med längre FKU än fyra år?

Emeli

Publicerad 31 augusti 2021

Hej Emeli,

Ett dynamiskt inköpssystem får användas för återkommande anskaffning av exempelvis tjänster. En förutsättning är dock att tjänsterna är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande organisationens behov.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda finns det inget hinder för en upphandlande organisation att inrätta ett dynamiskt inköpssystem avseende städtjänster.

På Tender Electronic Daily (TED) hittar du dynamiska inköpssystem som andra upphandlande organisationer har inrättat och som bland annat avser städtjänster. I någon av de registrerade annonsdatabaserna är det även möjligt att söka efter hur andra svenska upphandlande organisationer använder dynamiska inköpssystem.

Löptiden för ett dynamiskt inköpssystem
Ett dynamiskt inköpssystem ska ha en bestämd giltighetstid men det finns ingen begränsning i hur lång löptiden får vara. Det innebär att ett dynamiskt inköpssystem exempelvis kan ha en löptid på 15 år och att nya leverantörer har möjlighet att ansöka om att bli ansluta till systemet under samtliga dessa 15 år.

Löptiden för kontrakten som tilldelas inom ramen för det dynamiska inköpssystemet
Det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling som reglerar hur lång avtalstiden för ett kontrakt får vara. Detta gäller oavsett om kontraktet tilldelas i en separat upphandling, inom ramen för ett ramavtal eller inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Hur lång avtalstid ett kontrakt får ha ska i stället prövas utifrån en proportionalitetsbedömning i förhållande till det som ska anskaffas.

Hur genomförs en anskaffning i ett dynamiskt inköpssystem
Vid köp i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande organisationen bjuda in alla godkända leverantörer som är anslutna till systemet, eller om systemet är uppdelat i kategorier, alla godkända leverantörer i den kategori som upphandlingen avser, att lämna anbud.

Förfarandet har vissa likheter med tilldelning av ett kontrakt genom en förnyad konkurrensutsättning (FKU) i ett ramavtal men ska inte förväxlas med den processen. Detta eftersom det i praktiken inte sker någon förnyad konkurrensutsättning då inga anbud har lämnats in i samband med leverantörernas ansökan om att få delta i systemet. Vid upphandlingar i det dynamiska inköpssystemet tillämpas bestämmelserna för selektivt förfarande.

Läs mer
Läs mer på vår webbplats om vad som gäller avseende bestämmelserna om dynamiska inköpssystem. Läs även mer om hur man bedömer löptidens proportionalitetför ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal i inlägget Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningarna för att använda ett dynamiskt inköpssystem vid anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader
  • 8 kap. 10 § LOU – förfarandet vid anskaffning genom ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 3 § LOU – vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.