Start

Det kommunala självstyrets påverkan på offentliga upphandlingsprocesser.

Publicerad 19 september 2021
Hej!

Jag undrar om det kommunala självstyret påverkar hur regioner och kommuner genomför offentliga inköp (med offentlig upphandling), det vill säga om processen varierar mellan olika regioner eller olika kommuner i och med det kommunala självstyret? Frågan gäller främst offentliga inköp med offentlig upphandling inom hälso- och sjukvården.

Nadja

Publicerad 19 september 2021

Hej Nadja,

Det är lite oklart vad du lägger in i att ”processen varierar mellan olika regioner eller kommuner” till följd av det kommunala självstyret. Vårt svar utgår därför från en bred tolkning av din fråga och är därför ganska generellt. Om du upplever att du inte fått svar på din fråga får du gärna återkomma med ett förtydligande.

Det kommunala självstyret
Det kommunala självstyret innebär att kommuner och regioner sköter lokala eller regionala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyret innebär att kommuner och regioner har ett brett uppdrag och ansvarar för en rad uppgifter som rör välfärd och lokal och regional samhällsutveckling samtidigt som de ska upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner. De har ett stort handlingsutrymme, men styrs samtidigt av nationella uppdrag och statliga regleringar, exempelvis att tillhandahålla sjukvård och då följa de lagar som är tillämpliga för sådan verksamhet.

Reglerna om offentlig upphandling
Upphandlingslagarna, exempelvis lagen om offentlig upphandling (LOU), beskrivs ofta som en procedurlagstiftning. Lagen anger alltså inte vad som ska köpas av en upphandlande organisation, utan den anger hur den upphandlande organisationen ska genomföra de inköp som omfattas av reglerna. LOU lämnar öppet åt varje upphandlande organisation att avgöra hur verksamhetens behov ska tillgodoses på så sätt att de kan välja att
  • tillgodose behovet i egen regi (producera egna varor, tjänster eller byggentreprenader)
  • själva genomföra en upphandling
  • genomföra en upphandling tillsammans med andra upphandlande organisationer
  • ge i uppdrag till en inköpscentral att upphandla åt den upphandlande organisationen, alternativt att ansluta sig till ett ramavtal som inköpscentralen ska upphandla.
Varje kommun och region styr alltså själva över vilket upplägg som ska väljas för att tillgodose behovet. Kommuner och regioner är dock skyldiga att följa LOU och övrig lagstiftning som kan vara relevant för respektive upphandling, när de genomför sina inköp.

LOU ger visst utrymme i fråga om hur ett visst steg i en upphandling ska genomföras, exempelvis en förhandling, och här kan det alltså finnas ett utrymme för varje upphandlande organisation att själv bestämma hur man vill agera. På det stora hela ser det dock troligtvis relativt lika ut eftersom LOU innehåller reglerade förfaranden som måste följas.

Regeringen har däremot nyligen lagt fram en proposition om förenklade regler vid så kallad icke-direktivstyrd upphandling. Enligt förslaget kommer upphandlande organisationer att själva vara fria att utforma sina upphandlingsförfaranden vid sådan upphandling, så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna och övriga regler i lagen efterlevs. En liknande reglering finns i dagsläget för upphandling av välfärdstjänster vars värde understiger tröskelvärdet.

Hur direktupphandlingar görs kan se väldigt olika ut
Direktupphandlingar styrs inte av några procedurregler i LOU. Det innebär att direktupphandlingar kan genomföras på många olika sätt och det kan skilja sig åt mellan olika kommuner och regioner. Varje upphandlande organisation måste ha interna riktlinjer för hur direktupphandlingar ska genomföras, men även dessa kan skilja sig åt från organisation till organisation.

Upphandlingsreglerna reglerar bara en del av inköpsprocessen
Det ska poängteras att upphandlingsreglerna bara reglerar en del av helheten i en inköpsprocess. I princip regleras inte sådant som avser förberedande aktiviteter inför ett inköp eller sådant som gäller efter det att upphandlingen har avslutats och avtal ingåtts med tilldelad leverantör. Det finns enstaka undantag från denna huvudregel, men det innebär att utrymmet att välja hur den upphandlande organisationen vill agera i dessa delar av processen är större än under själva upphandlingsprocessen.

Om enskilda kommuners och regioners arbete med upphandling
Hur enskilda kommuner och regioner har utformat sina upphandlingsprocesser i detalj, det vill säga hur de organiserar sitt arbete när de genomför inköp, saknar vi närmare kunskap om. Om du är intresserad kan du vända dig till ett par kommuner och regioner och fråga om de kan redogöra för sina respektive upphandlingsprocesser.

Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

20 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.