Start

Kan man utesluta vidarefakturerade kostnader vid beräkning av en upphandlings värde?

Publicerad 01 oktober 2021
Kan man utesluta vidarefakturerade kostnader i en tjänst vid värdering av en kontraktssumma. Vi ska upphandla utskrift av fakturor och undrar om portokostnader som kommer från utskriftsleverantören (ej posten) kan undantas från uppskattningen av "tjänsten" som upphandlas?

Marita Simpson

Publicerad 01 oktober 2021

Hej Marita,

Nej, vid beräkningen av en upphandlings värde ska associerade kostnader till tjänstens utförande räknas samman med tjänstens totalkostnad om ersättning för dessa ska betalas enligt avtalet som upphandlas.

Gränsen för vad som ska räknas in i värdet av en upphandling går som huvudregel vid vad som ska betalas i upphandlingen inklusive eventuella options- och förlängningsklausuler. Formuleringen ska betalas kan förstås mot bakgrund av vad som avses med begreppet upphandling. Enligt förarbetena är det fråga om upphandling i de fall en leverantör, i utbyte mot ersättning, tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader som är av direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten.

Med andra ord, alla sådana kostnader som den upphandlande organisationen på något sätt ersätter ska beaktas. Om den upphandlande myndigheten däremot inte på något sätt ersätter leverantören för dessa kostnader behöver inte kostnaderna tas med i beräkningen av upphandlingens värde.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling är det totala belopp som ska betalas enligt de varu-, tjänste-, eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen
  • prop. 2015/16:195 s. 933 samt EU-domstolens dom i mål C-451/08 Helmut Müller, punkt 49 – diskussion om i utbyte mot ersättning.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

06 oktober 2021 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.