Start

Vilka krav finns på arbetsmaskiner vid t.ex. entreprenadupphandling?

Jag undrar om/vilka krav som finns på arbetsmaskiner vid t.ex. entreprenadupphandling? Om inga krav finns - är det något som kommer att utvecklas? Finns någon på Upphandlingsmyndigheten som arbetar med området?

Vi är intresserade av alla typer av krav/kunskap relaterat till kvalité, miljö och säkerhet. Såklart klimatkrav men även intresserade av fler miljöaspekter (buller? hydraulolja?) samt stort intresse för säkerhetskrav - givet att tunga arbetsfordon relativt orsakar allvarliga skador eller dödsfall vid anläggningsarbete. Tacksam för hjälp.

Åsa Stenborg

Publicerad 08 november 2021

Hej Åsa,

Upphandlingsmyndigheten har ännu inga egna krav för entreprenad-/arbetsmaskiner. Vi hänvisar därför till Trafikverket och storstädernas krav för entreprenad-/arbetsmaskiner som är samlade i det länkade dokumentet.
Där finns även krav på hydraulolja. Dokumentet finns bland annat hos Trafikverket.

Avseende kraven (som finns i ovan nämnda dokument) gällande innehåll av farliga ämnen i material och byggprodukter så har Upphandlingsmyndigheten motsvarande krav. Kraven är avstämda med branschen och förenliga med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsmyndighetens krav för anläggningsarbeten motsvarar Trafikverkets kriterier för grupp A. Du hittar också frågor och svar om kraven här.

Upphandlingsmyndigheten har också krav för godstransporter.

Med vänliga hälsningar,

Jens

10 november 2021 (Uppdaterat 12 november 2021)

Har det skett några uppdateringar med avseende på ovan nämnda miljökrav på entreprenad-/arbetsmaskiner?
Vi har sökt och hittat grundkrav steg IIIA och IIIB på annat håll men inte vad dessa krav innehåller. Vad ska redovisas av anbudsgivare för att verifiera att kraven uppfylls?

Anna

29 augusti 2022

Hej
Vi hänvisar fortfarande till Trafikverket och storstädernas krav för entreprenad-/arbetsmaskiner som är samlade i det ovan länkade dokumentet.
Dokumentet i sig har inte uppdaterats till ny version, däremot finns stegvisa skärpningar inskrivna i dokumentet.

Dokumentet anger att för upphandlingar från och med år 2020 så ställs krav på maskinens ålder istället för på steg enligt EU:s regelverk för arbetsmaskiner. Det är lite olika åldrar beroende på förutsättningar, se sidan 27 och 28 i dokumentet.

Men om arbetsmaskiner (äldre än åldern i kravet) har uppgraderats till steg III a eller steg III b så kan dessa få användas till och med de årtal som anges i tabellen på sidorna 27 eller 28 i dokumentet.

Verifiering kan ske vid olika tidpunkter. I dokumentet står på sidan 29 om hur redovisning bör ske vid entreprenader:
Använda arbetsmaskiner, som berörs av kraven, ska dokumenteras av entreprenören och vid anmodan kunna redovisas i en förteckning (maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbeteckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämpligt (Stegklass)) enligt beställarens formulär. (Här kan du hitta formulär)
Vid motorbyte på maskin, ska utöver informationen ovan även följande redovisas: Typgodkännandenummer för motorn, typgodkännandeintyg enligt UNECE förordning 132 eller motsvarande godkännande från Transportstyrelsen (vid uppgraderad motor) samt intyg om att ovanstående uppgraderingsutrustning monterats på aktuell arbetsmaskin.

Vilka högsta nivåer på emissioner av olika ämnen som de olika stegen tillåter måste du själv leta upp. Dessa återfinns i olika EU-direktiv med ändringsdirektiv, se sammanfattning över dessa direktiv i bifogat dokument, här nedanför svaret. Här följer vägvisning till tabeller där nivåerna finns.

Steg V
I direktiv (EU) 2016/1628, 1kap, 4 artikeln definieras olika motortyper, troligtvis avser frågan maskiner som faller inom definitionen som kallas NRE. Krav på nivåer av emissioner av olika ämnen är olika beroende av motoreffekt. För utsläppskrav för steg V, se bilaga II, tabell II-1 för NRE-maskiner med olika effekt.

Steg IV
I direktiv (EU) 2004/26, i bilaga (annex) X, punkt 4 d finns tabeller med krav på steg IV för nivåer av emissioner av olika ämnen är olika beroende av motoreffekt.

Steg III
I direktiv (EU) 2004/26, i bilaga (annex) X, punkt 4 b och 4 c finns tabeller med krav på nivåer av emissioner av olika ämnen är olika beroende av motoreffekt. För utsläppskrav för steg III a, se punkt 4 b och för steg III b, se punkt 4 c.

Hoppas att det var till hjälp. Lycka till!

Jens

12 september 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.