Start

Ska stödmottagare lämna intyg för de minimis-stöd?

Publicerad 03 mars 2022
Vårt Eu projekt ordnar en konferens riktade till kvinnliga företagare där det också ingår en workshop. Projektet finansierar talare, konferenskostnader, mat och logi för deltagarna. Syftet är att bilda kvinnliga nätverk bland företagarna. Skall deltagarna skriva på intyg om de minimis?

Katti Lundström

Publicerad 03 mars 2022

Hej Katti,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

Är allt stöd alltid statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer på marknaden. Det gäller också om endast vissa sektorer eller branscher får stöd.

Även om åtgärden innebär en ekonomisk fördel för mottagaren handlar det om ett statsstöd bara om åtgärden också kan påverka konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna i EU. Dessa krav är dock lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel.

Det kan dock nämnas att det bara är frågan om ett statsstöd om alla kriterier i begreppet statsstöd i artikel 107.1 EUF-fördraget är uppfyllda.

Läs mer på vår webbplats om vad som är statsstöd och vilka befogenheter som kommuner och regioner har att lämna statsstöd samt vad som är ekonomisk verksamhet, det så kallade Företagskriteriet.

Stöd enligt de minimis är inte ett statsstöd
Europeiska kommissionen har beslutat om särskilda förordningar om stöd av mindre betydelse som kan tillämpas när en stödgivande organisation ska utforma ett stöd så att det med säkerhet inte uppfyller kriterierna påverkan på konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. Om villkoren i dessa förordningar om de minimis-stöd följs, är det inte fråga om ett statsstöd.

Om ni ska bevilja de minimis-stöd till företagen har Upphandlingsmyndigheten ett webbstöd för stödgivande myndigheter för att kontrollera att villkoren i den så kallade allmänna de minimis-förordningen följs. De minimis-stöd ska sammanräknas och maximalt kan ett företag ta emot 200 000 euro per rullande treårsperiod. Stödmottagaren ska redogöra (intyga) för sådana stöd till er organisation. De ska redogöra för allt annat stöd av mindre betydelse enligt någon av de fyra förordningarna om stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

På vår webbplats hittar du länkar till Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) och du kan även läsa om hur en kommun eller region lämnar stöd enligt de minimis-förordningen.

För mer information om hur man bedömer om ett stöd är försumbart, se inlägget Hur ska man ta reda på om ett statsstöd är försumbart eller inte? i vår Frågeportal.

EU-medel kan vara kopplade till vissa villkor
Om vi tolkar din fråga som att din organisation har fått EU-medel för att genomföra de aktiviteter du nämner så är det de villkor och begränsningar som gäller för beviljandet av dessa EU-medel som reglerar hur medlen ska hanteras. Det kan också reglera om, och i så fall vilka, intyg som krävs från deltagarna i ett senare led.
 
Källhänvisningar
Med vänlig hälsning

Christian

Upphandlingsjurist

09 mars 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.