Start

Gemensam kredit med kommun?

Hej,
Kan en stiftelse för idrott tillsammans med den lokala kommunen ta upp ett gemensamt lån för att idrottsföreningen/stiftelsen skall uppföra en idrottshall?
Idrottsföreningen har sagt att de öppnar en separat stiftelse för hallens verksamhet för att hålla denna borta från föreningens faktiska verksamhet.
Viss uthyrning kommer göras till externa verksamheter såsom andra föreningar, kommunal verksamhet etc.

Niklas

Publicerad 06 april 2022

Hej Niklas,

Upphandlingsmyndigheten ger allmän vägledning om frågor som rör upphandling och statsstöd men vi kan inte uttala oss om vad som gäller i just ditt fall.

Vad kommuner får engagera sig i styrs i första hand av kommunallagen. Kommuner ska agera utifrån det lokala allmänintresset. Det är vanligt att kommuner bidrar till att finansiera lokala idrottsföreningar. Enligt kommunallagen är dock stöd till enskild näringsverksamhet bara tillåtet om det finns synnerliga skäl.

För vägledning om tillämpningen av kommunallagen kan kommuner och regioner vända sig till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Du hittar kontaktuppgifterna till SKR på deras webbplats.

Kommunalt statsstöd
Om kommunen ger en ekonomisk verksamhet (ett företag i EU-rättslig mening) fördelar som verksamheten inte skulle ha kunnat få vid en motsvarande avtalsrelation med en privat aktör, och detta påverkar konkurrensen och handeln inom EU, kan EU:s statsstödsregler vara tillämpliga. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler. Under förutsättning att kommunen har ekonomiska förbindelser med en privat aktör kvarstår följande förutsättningar, som samtliga måste vara uppfyllda, för att det ska vara fråga om ett statsstöd.

Företagsbegreppet (ekonomisk verksamhet)
Av din fråga framgår inte om den idrottsstiftelse du beskriver kommer att bedriva ekonomisk verksamhet eller om den uthyrningsverksamhet som stiftelsen kommer att bedriva kommer att vara begränsad till icke-ekonomisk verksamhet. Den bedömningen påverkas bland annat av om hyran för hallen ska vara marknadsmässig, självkostnadsstyrd eller subventionerad av kommunen. Ideell verksamhet kan vara icke-ekonomisk, så är exempelvis fallet beträffande barn- och ungdomsidrott. Även kommunal verksamhet kan vara icke-ekonomisk till den del den inte konkurrerar på en marknad.

Gynnandekriteriet (en ekonomisk fördel)
Om stiftelsen genom sin uthyrningsverksamhet kommer att bedriva ekonomisk verksamhet och kommunen genom villkoren för det gemensamma lånet tar på sig ett betalningsansvar för stiftelsens lån för att bygga idrottshallen, utan att stiftelsen betalar en marknadsmässig avgift för detta, kan statsstödsreglerna aktualiseras eftersom det då kan bli fråga om att verksamheten får en fördel.

Konkurrens- och samhandelskriteriet
Konkurrensbegränsningskriteriet är i princip uppfyllt om gynnandekriteriet är uppfyllt enligt ovan. Omfattningen av verksamheten och dess möjlighet att påverka handeln mellan EU:s medlemsstater måste dock också bedömas.

Att finansiera en idrottshall behöver inte påverka handeln mellan medlemsstaterna. Att finansiera en lokal badanläggning som huvudsakligen nyttjas av kommuninnevånarna anses exempelvis inte påverka samhandeln. Samtidigt har kommissionen bedömt att en multifunktionsarena i Uppsala skulle anses ha sådan påverkan.

När uppstår upphandlingsplikt?
I vissa fall ska ett kontrakt avseende uppförandet av en byggnad upphandlas enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling. Kriterierna för när det uppstår upphandlingsplikt är om mer än hälften av kostnaden av kontraktet täcks med bidrag från en upphandlande myndighet och kontraktets värde uppgår till minst det aktuella tröskelvärdet samt avser en byggentreprenad eller uppförandet av exempelvis en anläggning för sport.

Läs mer om när upphandlingsplikt uppstår i Upphandlingsmyndighetens vägledning avseende allmänna handlingar och samhällsfastigheter som finns publicerad på vår webbplats, se särskilt s. 41.

Läs mer
Läs mer om kriterierna (företagskriteriet, gynnandekriteriet samt konkurrens- och samhandelskriteriet) för att en åtgärd ska anses vara ett statsstöd på vår webb.

Läs även mer om Europeiska kommissionens beslut i ärendet Uppsala Arena (SA.33618)

Med vänlig hälsning

Christian

Upphandlingsjurist

13 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.