Start

Kan en upphandlande organisation överlåta ett upphandlat avtal till ett privat företag?

Publicerad 15 november 2022
En kommun avser att bygga en teknisk anläggning där 4 olika teknikområden ingår.
För teknikområde 1 och 2 görs separata upphandlingar och leverantörer (entreprenörer väljs)
För teknikområde 3 och 4 avses redan upphandlade ramavtalsleverantörer att användas.
Sedan vill kommunen genomföra projektet som en sk Generalentreprenad där Entreprenören för teknikområde 1 får överta även kommunens upphandlade kontrakt 2-4 och mot en ersättning svarar för hela genomförandet mot kommunen.

För teknikområde 1 och 2 är det inga konstigheter då detta förfarande skrivs in som förutsättning i förfrågningsunderlaget. Men när ramavtalsleverantör 3 och 4 upphandlades står inget i detta förfrågningsunderlag eller kontrakt att beställaren (kommunen) kan komma att överlåta kontraktet i ett generalavtalsupplägg.

Men om nu ramavtalsleverantör 3 och 4 godkänner att kommunen i detta projekt överlåter kontraktet på ramavtalets villkor till Generalentreprenören, gör då kommunen något formellt upphandlingsfel då överlåtande av kontrakt ej fanns med som förutsättning när ramavtalet upphandlades?

Steve Karlsson

Publicerad 15 november 2022

Hej Steve,

Frågan om partsbyte på beställarsidan är inte reglerad i upphandlingslagstiftningen och har inte heller, så vitt vi känner till, prövats i domstol. Det är därför oklart vilket utrymme det finns att överlåta avtal från en upphandlande organisation. Upphandlingsmyndigheten har inte heller publicerat något särskilt ställningstagande i frågan.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller ett antal olika bestämmelser om vilka ändringar av kontrakt och ramavtal som kan genomföras utan att en ny upphandling krävs. Det är till exempel möjligt att göra ändringar i ett avtal när en ändringsklausul klart och tydligt anger hur avtalet kan ändras, eller när ändringen inte är väsentlig. Bland annat finns en möjlighet att överlåta ett kontrakt eller ett ramavtal till en ny leverantör utan att en ny upphandling behöver göras. Däremot saknas uttrycklig reglering för den situationen att man vill överlåta ett kontrakt eller ramavtal på beställarsidan.

I förarbetena till bestämmelsen om ändringar som inte är väsentliga anges följande: ”Partsbyte på beställarsidan regleras inte särskilt i LOU-direktivet. Kontrakt och ramavtal torde dock kunna överföras vid en verksamhetsövergång mellan statliga förvaltningsmyndigheter utan att det anses vara en väsentlig ändring. Som exempel kan nämnas att Trafikverket, när myndigheten bildades genom en sammanslagning av Vägverket och Luftfartsverket, övertog de kontrakt som de båda myndigheterna hade tilldelat före sammanslagningen.”

I uttalandet nämns enbart den specifika situationen att överlåtelsen sker från en upphandlande organisation till en annan. Det framgår inget om en situation där överlåtelsen ska ske från en upphandlande organisation till ett privat företag.

Slutsatsen är således att det inte tydligt framgår, varken av LOU-direktivet, LOU eller förarbetena vilket det faktiska utrymmet är att kunna byta avtalspart på beställarsidan. Vad som ytterst gäller kommer att få avgöras av rättstillämpningen.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 9–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal
  • prop. 2015/16:195 s. 1132 – Partsbyte på beställarsidan regleras inte särskilt i LOU-direktivet. Kontrakt och ramavtal torde dock kunna överföras vid en verksamhetsövergång mellan statliga förvaltningsmyndigheter utan att det anses vara en väsentlig ändring.
Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

22 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.