Start

Vilken typ av köp kan ett dynamiskt inköpssystem omfatta och är det ok att utvärdera på kvalitet?

Publicerad 15 december 2022
Vad kan man göra för avrop på ett dis? Är det okej att utvärdera på kvalitet?

Anton

Publicerad 15 december 2022

Hej Anton,

Det framgår inte av ditt inlägg om frågorna är kopplade till ett befintligt dynamiskt inköpssystem eller om det är frågor kopplade till hur ett dynamiskt inköpssystem generellt kan tillämpas.

Om det är ett redan befintligt dynamiskt inköpssystem så ska det framgå av upphandlingsdokumenten för systemet vilka anskaffningar det är som kan göras i systemet. Det ska även framgå hur utvärderingen av de enskilda kontrakten som kommer att tilldelas inom ramen för systemet ska gå till.
 
Vad får ett dynamiskt inköpssystem omfatta för typ av anskaffningar?
En upphandlande organisation får använda ett dynamiskt inköpssystem för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande organisationens behov.

Så länge upphandlingen rör något som den upphandlande organisationen har ett återkommande behov av att köpa in samt att det som ska anskaffas finns allmänt tillgängligt på marknaden och har egenskaper som uppfyller den upphandlande organisationens behov finns det ingen begränsning i vad ett dynamiskt inköpssystem får omfatta för typ av anskaffningar. Ett dynamiskt inköpssystem kan alltså omfatta såväl sådant som finns färdigproducerat eller som är av mer standardiserad karaktär. Men den kan även omfatta mer tekniskt komplicerade varor. I förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) konstaterar regeringen att det är den framtida tillämpningen som får utvisa för vilken typ av köp som ett dynamiskt inköpssystem kan lämpa sig för.

Utvärdering och tilldelning av ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem
Det är möjligt att utvärdera kvalitet även vid upphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Vid upphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande organisationer tilldela kontraktet till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de tilldelningskriterier som angivits i annonsen om upphandling av det dynamiska inköpssystemet eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Det framgår inte direkt av bestämmelserna som gäller specifikt för dynamiska inköpssystem vilka utvärderingsgrunder som kan tillämpas. Eftersom det inte framgår där och då det är ett selektivt förfarande som ska tillämpas för systemet så bör det vara samma utvärderingsgrunder som gäller vid köp inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som de utvärderingsgrunder som normalt sett gäller vid ett selektivt förfarande Det innebär att den upphandlande organisationen ska använda bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris som utvärderingsgrunder även vid upphandlingar som sker inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Vid utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska den upphandlande myndigheten utforma sina tilldelningskriterier utifrån kvalitet-, miljö-, och/eller sociala aspekter som är kopplade till kontraktsföremålet. Sådana kriterier kan omfatta exempelvis tillgänglighet, estetiska och funktionella egenskaper och utformning med tanke på samtliga användares behov, sociala och innovativa egenskaper.

Även vid upphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem där utvärderingsgrunden är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska det framgå av upphandlingsdokumenten hur de olika kriterierna kommer att viktas. Viktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning, och om viktning inte är möjligt av objektiva skäl, att kriterierna anges i fallande prioritetsordning.

Läs mer om vad som avses med kvalitetskriterier och hur man kan tänka vad gäller viktningen i inläggen Vad är ”kvalitet” i utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet?, Vad innebär viktning av tilldelningskriterier med intervall med en lämplig största spridning? och Finns det rekommendationer kring viktning när det gäller pris mot kvalitet?.

Läs mer
Läs mer om hur man inrättar och tillämpar ett dynamiskt inköpssystem på vår webbplats. Läs även mer om dynamiska inköpssystem i EU:s riktlinjer för användning av dynamiska inköpssystem. Se särskilt sidan 41 under punkt 11.14 där det framgår hur tilldelningskriterierna får ändras samt vilken skyldighet det finns att ange en viktning.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 1 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillämpningsområdet för dynamiska inköpssystem
  • prop. 2015/16:195 s. 557 – så länge förutsättningarna för tillämpningsområdet är uppfyllda finns det ingen begränsning för vilka typer av varor, tjänster och byggentreprenader som ett dynamiskt inköpssystem kan avse
  • 8 kap. 12 § LOU – tilldelning av kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 3 § LOU – vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska bestämmelserna för ett selektivt förfarande tillämpas
  • 16 kap. 1 § LOU – utvärderingsgrunder för att avgöra vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.