Start

Är det möjligt att direktupphandla utbildningsinsats för personal?

Kan myndighet eller kommun göra en direktupphandling av utbildningsinsats för personal utan att annonsera eller bjuda in fler anbudsgivare om värdet på upphandlingen understiger 3 miljoner kronor?

Harry

Publicerad 22 mars 2023

Hej Harry,

Direktupphandling kan bland annat användas om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, det vill säga 700 000 kronor för varor och tjänster som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller ca 7,8 miljoner kronor om upphandlingen avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU. Den specifika utbildningsinsatsen behöver därmed som utgångspunkt omfattas av bilaga 2 till LOU för att en direktupphandling över 700 000 kronor ska vara tillåten.

I sammanhanget kan nämnas att viss undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2 till LOU, under förutsättning att tjänsten omfattas av någon av CPV-koderna 80000000–4 till 80660000–8. Exempel på undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av bilaga 2 är högre utbildning, chefsutbildning och personlighetsutvecklande utbildning.

Omfattas utbildningar för personal av bilaga 2 till LOU?
Vad gäller utbildningsinsats för personal finns tre olika CPV-koder som kan bli aktuella, 79632000–3 (Utbildning av personal), 79633000–0 (Personalutveckling) och 80511000–9 (Personalutbildning), notera att enbart den sistnämnda koden omfattas av bilagan. Tyvärr saknas närmare vägledning för i vilka situationer respektive kod ska tillämpas och vi känner inte heller till några rättsfall där detta har blivit prövat. Rättsläget för vilka utbildningsinsatser för personal som omfattas av bilaga 2 till LOU får därför betraktas som oklart. Det är alltid den upphandlande organisationen som måste göra bedömningen om en viss tjänst omfattas av bilagan eller inte vilket innebär att vi inte kan svara på frågan om det är möjligt att genomföra en direktupphandling i ert fall.

Vilka krav finns det vid direktupphandling?
Om ni bedömer att det är möjligt att använda direktupphandling föreligger ingen upphandlingsrättslig skyldighet till att annonsera upphandlingen eller att bjuda in fler anbudsgivare. En direktupphandling har inget särskilt formkrav och kan därför genomföras på ett valfritt sätt förutsatt att de grundläggande upphandlingsprinciperna följs. Notera att även om det inte finns upphandlingsrättsliga krav på hur många leverantörer som ska bjudas in i en direktupphandling så kan det finnas sådana krav i organisationens interna riktlinjer.

Läs mer
För mer ingående information om hur man identifierar om en tjänst omfattas av bilaga 2 till LOU och vad som gäller avseende utbildning, se inläggen Hur vet jag om en viss tjänst omfattas av bilaga 2?  och Vad gäller om huvudgruppen för en tjänst anges i bilaga 2 men inte den specifika CPV-koden? samt Vad innebär det att undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2? i vår Frågeportal.

Läs även mer om direktupphandling på vår webbplats och i inlägget Vad gäller vid direktupphandling i vår Frågeportal.

Källhänvisning
19 a kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling kan användas om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen.


Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

28 mars 2023

Svaret gällande vilka CPV-koder som kan bli aktuella är specifikt och (tolkar jag det som) uttömmande.
Skulle ni kunna utveckla varför inte andra koder är aktuella? Exempelvis grupp 8042 som i SIMAP:s förklarande anmärkningar (s. 34) sägs ska användas för "utbildning av personal i hur man använder ett datasystem", eller grupp 8053 "Yrkesutbildning".

Tangerande fråga: Känner ni till någon motsvarande publikation för de CPV-grupper som inte omfattas av "CPV 2008 förklarande anmärkningar"? (T ex grupp 805.)

Kjell Gunnarsson

02 juni 2023

Hej Kjell,

Tack för dina synpunkter. I svaret ovan anges att viss undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2, däribland CPV-koderna mellan 80000000–4 till 80660000–8, det vill säga bland annat de koder som du angav. Frågan berörde specifikt utbildningsinstans för personal vilket gjorde att vi valde att titta närmare på några specifika koder, men det stämmer att man även kan använda de CPV-koder som du nämner vid upphandling av sådana utbildningstjänster. Notera att det är upp till den upphandlande organisationen att göra bedömningen om en tjänst som upphandlas ska anses omfattas av bilaga 2 eller inte.

Tyvärr känner vi inte till någon annan motsvarighet till ”CPV 2008 förklarande anmärkningar”.


Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

09 juni 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.