Start

Är det statsstöd om en kommun säljer mark till sitt eget kommunala bolag till underpris?

Skulle en markförsäljning från en kommun till ett kommunalt bolag klassas som otillåtet statsstöd om försäljningspriset ligger långt under det faktiska markvärdet och om man inte har gett någon annan möjlighet att lämna anbud?
Det kommunala bolaget planerar att bygga ett LSS-boende som kommunen hyr och ett lågt markpris ger därmed en lägre hyra.

A.R.

Publicerad 22 mars 2023

Hej!

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Det gör att vi inte kan uttala oss om specifika stöd men vi ger förstås gärna allmän vägledning.

Allmänt om statsstöd
Statsstöd är ett sådant stöd som kan kopplas till ett beslut av det offentliga som gynnar ett företag (en viss ekonomisk verksamhet) och påverkar konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. Om alla dessa kriterier är uppfyllda är det förbjudet att betala ut stödet utan att Europeiska kommissionen (Kommissionen) först har godkänt stödet (det så kallade genomförandeförbudet).

Det är oklart om en transaktion som den du beskriver skulle betraktas som ett statsstöd i EU-rättslig mening. Svaret beror på om alla kriterier är uppfyllda. Nedan för vi korta resonemang om respektive kriterium i begreppet statligt stöd.

Det finns också undantagsregleringar som kan följas om en kommun vill lämna tillåtet statsstöd för LSS-boenden utan att Kommissionen har godkänt det på förhand, exempelvis de olika de minimis-förordningarna och kommissionens beslut om statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Företagskriteriet
När det gäller LSS-boende väcker det frågor om det över huvud taget är en ekonomisk verksamhet eller om det är ekonomisk verksamhet i vissa delar. Det handlar om ekonomisk verksamhet när varor och tjänster erbjuds på en marknad. En tjänst av allmänt intresse är en sådan tjänst som är viktig för samhället i stort och riktar sig till medborgarna, såsom apotekstjänster i glesbygd. Vissa tjänster av allmänt intresse är icke-ekonomiska, exempelvis gäller det sociala tjänster som tillhandahålls baserat på solidaritetsprincipen och som inte tillhandahålls på en marknad baserat på ekonomiska hänsyn.

Gynnandekriteriet
Skulle den aktuella verksamheten anses vara en ekonomisk verksamhet blir frågan om den gynnas av försäljningen. Vid bedömning om en ekonomisk verksamhet gynnas tas ingen hänsyn till syftet med stödet utan endast frågan om effekten av stödet på den ekonomiska verksamheten. Det innebär att det är fråga om en fördel när ett företags ekonomiska situation förbättras till följd av ett statligt ingripande på villkor som avviker från normala marknadsvillkor.

En ekonomisk verksamhet som köper en fastighet gynnas om köpesumman är så låg att kommunen kan anses ge en fördel till den som köper fastigheten på ett sätt som kan påverka konkurrensen och handeln på den inre marknaden. För att försäljningen inte ska innebära en fördel för ett företag bör försäljningen ske till ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att kommunen vid försäljningen ska agera som en privat aktör hade gjort i en jämförbar situation. Vid försäljning av fastigheter är det särskilt två olika förfaranden som är rekommenderade att använda vid fastställandet av marknadsvärdet. Antingen föregås försäljningen av ett villkorslöst och öppet anbudsförfarande eller så görs en oberoende expertvärdering innan försäljningen äger rum.

Vid bedömningen av om en försäljning innebär statsstöd ska de förhållanden som var kända vid tiden för försäljningen beaktas. Utifrån de kända omständigheterna ska kommunen bedöma transaktionens eventuella effekter på konkurrensen. Det som avgör om en kommun eller ett kommunalt bolags försäljning gynnar köparen är om en privat aktör som drivs av ett vinstintresse i motsvarande situation skulle ha haft samma villkor för sin försäljning. Frågan gäller med andra om köpesumman understiger marknadsvärdet och gynnar köparen på ett sätt som hotar att snedvrida konkurrensen och påverka den inre marknaden.

Konkurrens- och samhandelskriterierna
Slutligen är det bara fråga om statsstöd om stödet kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De flesta åtgärder som gynnar mottagaren anses påverka konkurrensen. Kommissionen har dock i ett antal beslut, med hänsyn till de särskilda omständigheterna i de berörda ärendena, ansett att åtgärden haft en rent lokal verkan och därför inte påverkat handeln mellan medlemsstaterna. I dessa ärenden har kommissionen särskilt konstaterat att mottagaren levererade varor eller tjänster till ett begränsat område inom en medlemsstat och sannolikt inte lockade kunder från andra medlemsstater, och att det inte kunde förutses att åtgärden skulle ha mer än en marginell verkan på villkoren för gränsöverskridande investeringar eller etableringar. Kommissionen har exempelvis bedömt att stöd till vissa äldreboenden i Portugal inte påverkar samhandeln.

Läs mer
Läs mer om när det är möjligt att ge statsstöd, tjänster av allmänt intresse (SGI), företagskriteriet och om gynnandekriteriet på vår webbplats.

Läs även mer i de liknande inläggen Är kommunens försäljning av mark och ersättning för lokalkostnader till friskola otillåten? Vilka statsstödsfrågor behöver en kommun beakta vid försäljning av kommunalägd mark? och Kan den hyra ett räddningsförbund får betala vara statsstöd? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar


Cecilia

Jurist

28 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.