Start

Kan man ställa krav som främjar kvinnligt företagande?

Hej,

Jag undrar om ni har analyserat frågan kring upphandling från kvinnoägda bolag? I Sverige startas, liksom på många andra håll i världen, ca 1/3 av alla företag av kvinnor. Idag går dock mindre än 1 % av riskkapitalet till bolag som kvinnor har grundat. Vilka möjligheter finns det att ställa krav i offentlig upphandling för att främja kvinnligt företagande och hur arbetar ni med att belysa frågor om jämställdhet i offentliga upphandlingar?

Hälsningar

Karin

Publicerad 29 mars 2023

Hej Karin,

Tack för din intressanta fråga!

De grundläggande upphandlingsprinciperna sätter ramarna på vilka krav som får ställas
All offentlig upphandling som genomförs i Sverige styrs av en upphandlingslagstiftning som grundar sig på olika EU-direktiv. Utifrån upphandlingslagstiftningens regler har upphandlande organisationer en förhållandevis stor frihet att själv besluta vilka krav och villkor som ska gälla utifrån organisationens behov och förutsättningar. En förutsättning är dock att kraven och villkoren har en koppling till föremålet för upphandlingen samt följer de grundläggande upphandlingsprinciperna, om bland annat öppenhet, transparens och proportionalitet. Det innebär att även om det finns en viss frihet så är det inte är lika fritt för offentlig sektor att ställa krav i inköpen som det är för privat sektor.

Principen om likabehandling innebär att samtliga leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt sätt och proportionalitetsprincipen att kraven och villkoren som ställs inte får gå utöver vad som krävs för att uppnå syftet med upphandlingen. Av den anledningen har vi svårt att se att det skulle vara möjligt att ställa krav eller villkor som premierar en viss grupp av leverantörer såsom exempelvis kvinnligt företagande. Det är utifrån detta inte heller möjligt att ställa krav på att hälften av ägarna eller personerna i styrelsen i konsultföretaget ska vara kvinnor eftersom kravet inte har någon koppling till själva uppdraget och därmed går utöver vad som omfattas av upphandlingsföremålet.

Även om det inte är möjligt att ställa krav på kvinnligt företagande så kan det i vissa upphandlingar vara möjligt att ställa andra krav som många gånger gynnar kvinnor, det vill säga krav på jämställdhet. Det kan exempelvis vara möjligt att ställa krav på att hälften av konsulterna som ska utföra ett uppdrag ska höra till det underrepresenterade könet om syftet är att balansera könsfördelningen i en viss bransch eller verksamhet. Detta förutsätter att kravet är proportionerligt och följer de övriga principerna.

Upphandlingsmyndighetens arbete med jämställdhet
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge stöd och vägledning om offentlig upphandling och mycket av det arbete vi gör utgår från den nationella upphandlingsstrategin. Ett av målen i strategin är en offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Utifrån detta arbetar vi på olika sätt med att utveckla stöd och sprida information om hur bland annat jämställdhet kan främjas genom upphandling. Vi har, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram en generell vägledning om Upphandling för jämställdhet som finns publicerad på vår webbplats. Vägledningen presenterades på upphandlingskonferensen Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) 2022.

Utöver den generella vägledningen om jämställdhet har vi har vi också tagit fram stöd för hur offentlig upphandling kan bidra till att uppnå jämställdhet i planering och byggande av städer. Stödet presenterades på Forum jämställdhet i februari i år.

Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Vänliga hälsningar,

Ellionor

29 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.