Start

Aktieägartillskott från ett allmännyttigt bostadsbolag

Om ett kommunalt bostadsbolag, Årehus som ägs till 100% av kommunen och är delägare i ett annat fastighetsbolag där det kommunala bostadsbolaget Årehus äger 50% och ett privatägt bolag äger dom andra 50%, kan det det kommunala bostadsbolaget ge ett aktieägartillskott till det delägda bolaget utan att det är att räkna som ett otillåtet statsstöd?

Jonas Henning

Publicerad 12 april 2023

Hej Jonas,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Vi gör inte bedömningar i enskilda fall av en specifik åtgärds förenlighet med statsstödsreglerna. Vi kan därför inte bistå i en bedömning av vad som gäller i enskilda fall.

Den situation du beskriver innebär att det helägda allmännyttiga kommunala bostadsbolaget är hälftendelägare i ett annat fastighetsbolag tillsammans med ett privat bolag. Frågan är då om ett aktieägartillskott från det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget till det hälftenägda fastighetsbolaget kan utgöra ett otillåtet statsstöd.

Statsstöd
För att en åtgärd ska vara statsstöd ska samtliga rekvisit i begreppet statligt stöd vara uppfyllda. Mer information om vad statsstöd är finns på vår webbplats.

Gynnandekriteriet
Det kriterium som är av särskilt intresse i det här fallet är det så kallade gynnandekriteriet, vilket innebär att för att en åtgärd ska räknas som ett statsstöd ska den ge mottagaren en ekonomisk fördel. En fördel uppstår om stödmottagarens ställning förstärks på marknaden jämfört med dess konkurrenter. Däremot uppstår ingen fördel om den offentliga aktören agerar på samma sätt som en privat aktör skulle ha agerat i en jämförbar situation.

En marknadsmässig åtgärd, det vill säga en åtgärd som syftar till att få marknadsmässig avkastning på kapitalet i förhållande till risken med investeringen utan beaktande av den offentliga aktörens eventuella politiska mål, är således inte ett statsstöd.

För att se till att en offentlig aktörs transaktion eller åtgärd är marknadsmässig talar man om principen om den marknadsmässiga aktören (förkortas ofta MEOP, efter engelskans Market Economy Operator Principle). Denna princip kan tillämpas på alla typer av marknadstransaktioner, till exempel investeringar, hantering av lån och skulder samt köp och försäljning av egendom.

I Europeiska kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd lyfts flera metoder fram för att fastställa om en åtgärd är marknadsmässig eller inte. Gemensamt för dessa metoder är att de används före eller i samband med åtgärden för att få ett underlag för vad som är marknadsmässigt i just den situationen grundat på objektiva omständigheter.

Bland annat framgår att en transaktion som genomförs på samma villkor och under samma förhållanden av offentliga organ och privata aktörer som befinner sig i en jämförbar situation (en så kallad pari passu-transaktion) normalt är marknadsmässig.

I vår vägledning Är investeringen statsstöd? belyses frågan om pari passu genom ett exempel där Kommissionen utredde ifall en viss åtgärd utgjorde statsstöd enligt statsstödsreglerna genom att undersöka om en marknadsekonomisk investerare som agerar under normala marknadsförhållanden hade tagit samma investeringsbeslut som den offentliga aktören (kommunen) faktiskt gjorde i ärendet.

Slutligen ska också erinras om att den typ av åtgärd som du beskriver även påverkas av andra regler än statsstödsreglerna, exempelvis skattelagstiftning. Om kommunens bostadsföretag är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag så finns det bland annat regler som begränsar förutsättningarna för uttag av medel från företaget och regler som föreskriver att sådana bolag ska drivas enligt affärsmässiga principer.

Sammantaget kan man alltså säga att det som är en möjlig och marknadsmässig åtgärd eller transaktion för en privat aktör även i statsstödsrättsligt hänseende är det för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. En sådan åtgärd utgör under dessa förutsättningar således inte ett statsstöd.

Läs mer
Läs mer om kriterierna (företagskriteriet, gynnandekriteriet samt konkurrens- och samhandelskriteriet) för att en åtgärd ska anses vara ett statsstöd på vår webbplats.

Läs vidare om exempel på pari passu-transaktioner i vår vägledning Är investeringen statsstöd?, se särskilt avsnitt 1.2 i vägledningen.

Källhänvisningar
  • Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01)
  • Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen)
  • Kommunallagen (2017:725)
Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

19 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.