Start

Hur får vi info om utbetalat stöd?

Publicerad 27 april 2023
Hej
Vi är ett destinationsbolag som jobbar mycket med projektansökningar innom besöksnäringen. Min fråga är -hur tar man reda på om ens företag har fått statsstöd tidigare samt hur mycket?

Carolin

Publicerad 27 april 2023

Hej Carolin,

Tack för din fråga. Projektansökningar kan i vissa fall omfatta statsstöd. Olika projekt kan få olika typer av statsstöd. För många typer av statsstöd saknar det betydelse om företaget tidigare har fått annat stöd så länge stöden inte avser att kompensera företaget för samma kostnader. När det gäller den typ av stöd som kallas de minimis-stöd (eller stöd av mindre betydelse) måste företag dock själva hålla koll på hur mycket de minimis-stöd som företaget har tagit emot.

De minimis-stöd är sådana stöd till ett företag som är av mindre betydelse och påverkar därför inte konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. För att lämna de minimis-stöd ska man följa regleringen i de minimis-förordningen. När det gäller stöd av mindre betydelse som betalas ut i enlighet med de minimis-förordningen behöver kommissionen inte godkänna stödet på förhand.

Takbeloppet för de minimis-stöd är 200 000 euro över en treårsperiod såvida det inte handlar om stöd till fiske-, jord- eller vattenbruk där särskilda villkor gäller (såsom exempelvis vad avser takbelopp). Det följer av art. 4 de minimis-förordningen att innan stödmottagaren tar emot de minimis-stöd ska stödmottagaren ge stödgivaren en skriftlig redogörelse över de övriga de minimis-stöd som denne har tagit emot under en treårsperiod. Stödgivaren ska kontrollera att takbeloppet inte överskrids med det nya stödet. Om det är osäkert om ett företag har tagit emot stöd och hur mycket så är så kan det därför vara en idé att kontakta den stödgivande myndigheten för information.

Vi vill avslutningsvis förklara att Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge generell vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

Läs mer om vad statsstöd är och om förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) på vår webbplats.

Källförteckning
De minimis-förordningen, Kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeisk unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Med vänlig hälsning

Cecilia

Jurist

28 april 2023

Hej,

Notera att kommissionens förordning (EU) 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeisk unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse har upphört att gälla.

Från den 1 januari 2024 gäller Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Av artikel 3 punkten 2 i denna förordning framgår att det totala stödet per medlemsstat till ett enda företag inte får överstiga 300 000 euro under en treårsperiod.

Regler om övervakning och rapportering återfinns i artikel 6 i förordningen.

Christian

Jurist

11 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.